Record details

Name
    Doušová, Barbora
Author of Article
    Arsenic in atmospheric deposition at the Czech-Polish border: Two sampling campaigns 20 years apart
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biogeochemistry of two basic types of model areas contaminated by heavy metals
    Celková charakteristika suché atmosférické depozice
    Celková charakteristika suché atmosférické depozice
    Export of Arsenic from Forested Catchments Under Easing Atmospheric Pollution
    Koncentrace těžkých kovů v suspendovaných sedimentech dolního toku Labe
    Mobilization of arsenic from acid deposition - The Elbe River catchment, Czech Republic
    Modified low-grade aluminosilicates as effective sorbents of hazardeous oxyanions from aqueous systems
    Retention and accumulation of arsenic in ecosystems along the arsenic deposition gradient, Czech Republic
    Retention and accumulation of arsenic in ecosystems along the arsenic deposition gradient, Czech Republic
    Sorption of hazardous arsenic from aqueous systems
    Stability of arsenic species in soils contaminated naturally and in an anthropogenic manner
    Výskyt selenu v podzemní vodě v povodí Suchomastského potoka
    Základní mechanismy transportu As mezi jednotlivými složka mi jeho biochemického cyklu
    Základní mechanismy transportu As mezi jednotlivýni složkami jeho biogeochemického cyklu