Record details

Name
    Dudek, Arnošt, 1928-
Author of Article
    Al-rich horizon in the Dyleň schist complex near the boundary Saxothuringicum/Moldanubicum
    Al-rich micaschist at the Moldanubian-Saxothuringian boundary
    Anomálie těžkých minerálů jako indikátory zlomové stavby a metamorfní zonálnosti v krystaliniku Českého masivu
    The Czech part of the Krkonoše-Jizera Mts. pluton in the light of regional heavy mineral prospecting
    Činnost řídících orgánů mezinárodního geologického kongresu (NGK)
    Databáze horninových výbrusů v České geologické službě
    The Demir-Kapija-Gevgelija ophiolite massif, Macedonia, Yugoslavia
    Earthquakes in Europe and their relation to basement structures and fault tectonics
    Geochronological studies of the Bohemian massif, Czechoslovakia, and their significance in the evolution of central Europe
    Geological evolution of the area of the Czech Republic
    Geologická stavba Národního parku Podyjí - stručný přehled dosavadních výzkumů a představ
    Geologický vývoj území České republiky
    Hloubka intruze hercynských granitoidních plutonů Českého masívu
    Hlubinné výzkumné vrty v kontinentální kůře a geologické transekty
    Igneous Activity (Cadomian Plutonism in the Moravo-Silesian Basement). Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Igneous Activity. Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
    Jak budeme nazývat metamorfované horniny?
    Je čas skutečně konstantou?
    Memorial to Tibor Buday (1913-2001)
    Metamorphic Evolution. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Mezinárodní program geologických korelací (IGCP)
    Minerály na známkách - XIV
    Minerály na známkách - XV
    Minerály na známkách - XXIII
    Minerály na známkách XIX
    Minerály na známkách XVI
    Minerály na známkách XVII
    Minerály na známkách XVIII
    Minerály na známkách XX
    Minerály na známkách XXI
    Minerály na známkách XXII
    Minerály na známkách XXIV
    Moravo-Silesian region
    Nový reflexně seizmický hlubinný profil v moldanubiku
    Odešel Vladimír Zoubek - nestor české geologie
    Petrografie vyvřelých a metamorfovaných hornin
    Poznámky ke geotektonické analýze oblasti Mohelna na Moravě
    Present views on the pre-Variscan and Variscan history of the Bohemian Massif
    The principal features of geological structure of Czechoslovakia with regard to adjacent regions
    Průběh hlavních zlomů Západočeského a Oháreckého zlomového pásma a jejich vztah k seismické aktivitě
    Quantitative gravimetric interpretation of the structure of the NE part of the Dyje Dome (Moravicum)
    Ragunda granit z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků (03-14 Liberec)
    Regional geological subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. Report of the Working Group for Regional Geological Classification of the Bohemian Massif at the former Czechoslovak Stratigraphic Commission
    Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
    Sedmdesátiny profesora Ferryho Fediuka
    Some critical events in the geological history of eastern margin of the Bohemian Massif
    Some parameters of earthquakes originated in central and eastern Europe
    Šedesát let profesora Josefa Jaroše
    Šedesátiny prof. RNDr. Zdeňka Mísaře, DrSc.
    Tektonické šupiny krystalinika v podslezské jednotce flyšových Karpat (25-21 Nový Jičín)
    Vzpomínka na RNDr. Josefa Chaloupského, DrSc
    Vzpomínka na RNDr. Josefa Zikmunda
    Zasedání subkomisí pro klasifikaci hornin
    Životní jubileum doc. dr. Karla Paděry