Record details

Name
    Fabini, Pavel
Author of Article
    Niektoré poznatky z inžinierskogeologického prieskumu popolčekovej skládky pri Novákoch
    Niektoré poznatky zo zisťovania rezidualnej šmykovej pevnosti súdržných zemín