Record details

Name
    Fečko, Peter
Author of Article
    Aplikácia bakteriálneho lúhovania pri spracování odpadov
    Bacterial leaching of waste materials at the "Tatra" joint stock company, Kopřivnice
    Mineralogie technologie separace těžkých minerálů z perlitové suroviny
    Možnosti flotačného získavania titánu z nadložných ílov HD Březová
    Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů
    Odsíření uhlí baktériemi Thiobacillus ferrooxidans
    Overenie použitia flotácie a flotoflokulácie pri úprave ultrajemných magnezitových odpadov
    Posouzení selektivní agregační účinnosti makromolekulárních látek na monominerálních suspenzích magnezitu a dolomitu
    Posúdenie kvality technologických koncentrátov z ŽB Slovinky
    Posúdenie možností upraviteľnosti odvalového materiálu v ŽB Slovinky
    Posúdenie možností získavania koncentrátov so zníženým obsahom arzénu z červených pieskov
    Posúdenie selektívnej agregačnej účinnosti makro a nízkomolekulových reagencií pre minerálne suspenzie
    Príspevok k úprave polymetalických rúd z lokality Zlaté Hory "A"
    Príspevok k úprave trosiek z plamenných pecí z n.p. Kovohuty Krompachy
    Příspěvek k desulfataci důlních vod z hnědouhelných lomů
    Rozbor väzby arzénu vo flotačných koncentrátoch ŽB Slovinky
    Selective coal flotoflocculation by Rhodotorula glutinis
    Selektívna flokulácia magnezitu a dolomitu
    Sledovanie stability a veĺkosti flokúl na monominerálnych suspenziách magnezitu a dolomitu
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
    Vplyv teploty rmutu na flotáciu magnezitu
    Využití flotace při separaci minerálů
    Zmeny arzenopyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania
    Změny pyritu při bakteriálním loužení
    Zmeny pyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania hnedého uhlia
Editor of Monograph
    9th Conference on Environment and Mineral Processing . Part I
    10th Conference on Environment and Mineral Processing. Part 1
    11th Conference on Environment and Mineral Processing. Part 1
    Úprava nerostných surovin a odpadů