Record details

Name
    Fifernová, Martina
Author of Monograph
    Estudio geologico en el área de Jalapa, Nueva Segovia, Nicaragua
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty-využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce,vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná zpráva
    GEOINFO - Web Map Application
    Geological Mapping of the Czech Republic - poster
    Geologické mapování České republiky - poster
    Geologický GIS Jesenicka - poster
    Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Jalapa, Nueva Segovia, Nikaragua
    Geovědní informační systém oblasti Jesenicka
    Hydrogeologická rajonizace - www aplikace
    Interaktivní geologická mapa Králického Sněžníku a Orlických hor s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
    Interaktivní geologická mapa Moravskoslezských Beskyd s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
    Interaktivní geologická mapa povodí Svratky s body odběrů a výsledky chemických analýz vzorků a měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
    Mapa geologico y de riesgos naturales, Boaco, Nicaragua
    Metodika dokumentace svahových nestabilit - sběr a zpracování dat
    Metodika tvorby informační služby Radon v podloží webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Chemismus podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Inženýrskogeologické rajonování webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Nestabilita terénu webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Zranitelnost podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
    "Modul geografické a geologické lokalizace - Lokalizační a mapová aplikace verze 1.1"
    Podpora přístupu a zkvalitňování informací datových zdrojů a metainformačního systému ČGS při zajišťování výkonu státní geologické služby podle ustanovení § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
    poster - Aplikace GEOINFO
    Roční etapová zpráva projektu 341700 - Tvorba interaktivního atlasu "The Atlas of plutonic rocks and orthogneisses in the Bohemian Massif"
    Role of Informatics in the International Activities of the Czech Geological Survey
    Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP
    TVORBA GEOČR25 - GEOLOGICKÝ GIS GEOVĚDNÍCH DAT A INFORMACÍ VZNIKAJÍCÍCH PŘI ZÁKLADNÍM GEOLOGICKÉM MAPOVÁNÍ ČR
    Úloha informatiky v mezinárodních aktivitách České geologické služby - poster
    Uživatelská příručka k eEarth aplikaci
    Uživatelská příručka k eWater aplikaci pro prohlížení hydrogeologických objektů v České republice
    Uživatelská příručka k veřejné mapové službě ArcIMS ČGS-Geofondu pro prohlížení vrtů z databází ČGS-Geofondu
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007
    VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje SP/1c5/157/07 v roce 2008
    Webové mapové služby poskytované Českou geologickou službou
    Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice
    Zjednodušená geologická mapa ČR 1 : 50 000 - Podklad pro tvorbu odvozených geovědních map
Author of Article
    Moderní přístup ke geoinformacím
    Národní geologická mapová databáze
    Orientační stanovení recentní míry denudace flyšového pásma Vnějších Západních Karpat na příkladu povodí Bystřičky ve Vsetínských vrších
    Portál geohazardů - využití mapových služeb
    Regionální geologický informační systém
    Rozvoj podnikového GIS - budování národní geologické mapové databáze v ČGS
    Stav budování Registru svahových nestabilit v ČGS
    Topography impact on nutrition content in soil and yield