Record details

Name
    Grecula, Pavol
Author of Article
    Chloritoid-pyrophyllite-muscovite schists in the Western Gemeric: mineral equilibria and protoliths
    Critical thermic isograde in metamorphic-hydrothermal model of vein mineralization on the background of the Variscan events,Gemeric unit,Western Carpathians
    Genetické modely žilného a stratiformného zrudnenia v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Geofyzikálne indikácie žilného typu zrudnenia v severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria
    Geotermometria a geobarometria v petrológii a mineralogii. (Abstrakta přednášek)
    Ing. Eduard Drnzík 50-ročný
    Izotopický pomer 87Sr/86Sr v baryte gemerika
    Izotopy S,C,O,Sr a metamorfno-hydrotermálny model žilnej mineralizácie gemerika
    Jednotná metodika geologických, geofyzikálnych a geochemických prác pre oblasť gemerika
    K sedemdesiarinám prof. RNDr. Jakuba Kamenického, DrSc.
    Litostratigrafia mladšieho paleozoika a spodného triasu Zemplínskych vrchov
    Metamorphic equilibria in the beginning stages of the biotite subfacies in Early Paleozoic volcano-sedimentary rocks of Gemericum
    Metamorphic Origin of Hydrothermal Ore Fluids of Vein Mineralization in Gemeric belt, Western Carpathians
    Mobilization of Metals from the Lower Palaeozoic Black Metapelites during Metamorphic Events (Spišsko-gemerské rudohorie Mts., West Carpathians)
    Nerastné suroviny na prelome tisícročí
    Palinologické hodnotenie vzoriek z lokalít Hrelikov potok a Kotlinec, staršie paleozoikum gemerika
    Panafrické (starokaledonské) udalosti v Karpatoch z pohĺadu vývoja kambricko-ordovických sekvencií v Karpatsko-balkánskej a východoalpskej oblasti
    Rb-Sr-isotopic ages of granitoide rocks from the Spišsko-Gemerské Rudohorie Mts., western Carpathians, eastern Slovakia
    Regionálne prognózovanie nerastných surovín v Spišsko-gemerském rudohorí
    Shear zones and arc structure of Gemericum, the Western Carphathians
    Shear zones and types of deformations of ore veins in Gemericum, Western Carpathians
    Siderite mineralization of the Gemericum superunit (Western Carpathians, Slovakia): review and a revised genetic model
    Teran, akrečný teran, teranový koncept
    U-Pb radiometričeskoje opredelenije vozrasta cirkonov iz modranskogo granodiorita Malych Karpat i porfiroida nižnego paleozoja Spišskogemerskogo rudogor'ja (Zapadnyje Karpaty)
    Vzťah geologického vývoja, ložiskotvorných procesov a prognózneho hodnotenia zdrojov nerastných surovín gemerika
Other author
Role
   Původce
Article
   Planktonic gastropods (pteropods) from the Miocene of the Carpathian Foredeep and the Ždánice Unit in Moravia (Czech Republic)