Record details

Name
    Grmela, Arnošt
Author of Article
    10. česko-slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres Ostrava 2009
    Databáze vrtů provedených v údolní nivě pravého břehu Odry mezi ústím Zábřežky a ústím Ostravice v Ostravě
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Erozivní výmoly v uhelných slojích ostravského souvrství a jejich negativní vlivy na využití ložiska
    Expresní výpočetní metoda kvantifikace zdrojů podzemních vod z údajů hydrogeochemického monitoringu
    Geneze komplexních struktur meridionálního a ekvatoriálního směru v OKR
    Ing. Jiří Králík, CSc. (21.4.1933 - 17.2.1986)
    Iodine-bromide waters of potential balneological use at the borderland of Poland and Czech Republic
    Isotopic composition of ground water in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republic
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Vladimíra Homoly, CSc.
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
    Numeric classification of belemnites of the genus Duvalia (Bayle et Zeiller)
    Numerická klasifikace některých druhů rodu Duvalia Bayle & Zeiller 1878
    Opustili nás: doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc.
    Ovlivnění podzemních a povrchových vod likvidací dolů - dolnoslezská uhelná pánev
    Podzemní vody - významný zdroj jakostních vod pro hromadné zásobování pitnou vodou na Ostravsku
    Použití matematicko-statistických metod při klasifikaci základních hydrogeochemických typů a identifikaci důlních vod v OKR
    Prediction of thermal water discharge zones on the basis of structural-tectonic and geophysical analysis in relation to the exploitation in Sokolov Basin: preliminary note (Ohře Rift, Bohemian Massif)
    Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při jejich vypouštění
    Problematika vhodnosti výstavby "průmyslových zón obcí" v oblastech pásem hygienické ochrany jímacích území pitných vod
    Problems of structural development of the Upper Silesian Coal Basin in its Czechoslovak Part
    Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc. - osobnost české hydrogeologie
    Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii
    Strukturní stavba čs. části hornoslezské pánve a některé její problémy
    Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Tectonic setting of Sokolov basin in relation to prediction of thermal water discharge zones
    Utilization of Olsi-Dranonin uranium deposit after mine closure
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
    Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    Zum 70.Geburtstag von Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc.
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu