Record details

Name
    Háber, Milan
Author of Article
    60th anniversary of professor RDNr. Cyril Varček, CSc.
    Aktivita československé skupiny IAGOD
    Distribúcia selénu na hydrotermálnych žilách v Novoveskej Hute (Spišsko-Gemerské Rudohorie)
    Fe-dolomit-kremeň-sulfidické epigenetické žilné ložiská v perme severného gemerika
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au a Ag
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au-Ag
    Geológia a životné prostredie
    Grafit z hydrotermálne mineralizovanej brekcie v Novoveskej Hute (Spišsko-gemerské rudohorie)
    Nález organických zvyškov vo vrstvách vrchného permu v oblasti novoveskej huty
    Nová minerálna asociácia v kremnickom rudnom poli
    Nové poznatky o mineralizácii a genéze hydrotermálnych žíl v Banskej Štiavnici
    Seminár Genetická interpretácia textúr a štruktúr rúd
    Štúdium drahokovovej mineralizácie vo vzorkách z depozitov Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici
    Uranium mineralization on hydrothermal veins in Novoveská Huta (Spišsko-Gemerské Rudohorie Mts.)
    Výskyt Te minerálov v kremnickom rudnom rajóne