Record details

Name
    Halounová, Lena, 1956-
Author of Article
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    Možnosti leteckého snímkování pro detekci antropogenních skládek
    Příklad využití dálkového průzkumu Země při zjišťování výskytu vody v krajině
    RADARSAT imaging of the 1997 Czech Republic flood
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Určování oblastí náchylných k sesuvům pomocí geografických informačních systémů a fotogrammetrie
    Use of remote sensing in monitoring river floods and their effects on the landscape