Record details

Name
    Hanák, Jaromír
Author of Monograph
    Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu
    Expertní odhad vybraných fyzikálních, mikrotektonických a geomechanických vlastností masivu
    Fyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků vrtních jader z druhé etapy výběru polygonů. (Melechovský masív-etapa 2). Závěrečná zpráva
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty-využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce,vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná zpráva
    Gravimetrické mapování 1:25 000 v oblasti krkonošsko-jizerského krystalinika
    Interaktivní geologická mapa Králického Sněžníku a Orlických hor s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
    Interaktivní geologická mapa Moravskoslezských Beskyd s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
    Interaktivní geologická mapa povodí Svratky s body odběrů a výsledky chemických analýz vzorků a měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2003. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2005. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu, etapa 2004. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Průběžná technická zpráva č. 1
    Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů a kovových prvků v povrchové vrstvě hornin oblasti Králický Sněžník-Orlické hory
    Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů v povrchové vrstvě hornin polygonu Říčany-Přelouč-Pelhřimov-Bechyně-Milevsko
    Příprava podkladů pro zpřístupnění map plošných aktivit 137Cs a dávkového příkonu z terénních gama spektrometrických měření na území ČR v měřítku 1:100000
    Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
    Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'
    Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech
    Výzkum krystalinických formací v hlubokých strukturách podloží Doupovského komplexu a jeho širšího okolí. Závěrečná zpráva VAV 631/1/00
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z archivních vrtů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra ze srovnávacích vrtů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření
Author of Article
    Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky)
    Characteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
    Distribuce 137 Cs a přirozených radionuklidů v oblastiOrlických hor,Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
    Distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku (pohoří Hrubý Jeseník, Česká republika)
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku
    DISTRIBUCE RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ V ZRNITOSTNÍCH FRAKCÍCH PŮDNÍCH PROFILŮ Z OBLASTI MALÝCH POVODÍ V OKOLÍ PŘEHRADNÍ NÁDRŽE VÍR
    DÚ-03: Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Geochemical and geophysical anomalies at the Ždánice oil- and gas field, SE Czech Republic
    Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Granity melechovského masívu z hlediska petrofyzikální charakteristiky
    Hodnocení radioaktivity náplavových uloženin v zátopových oblastech z roku 1997 z prostoru mezi Olomoucí a Šumperkem
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs
    Kontaminace sedimentů a eutrofizace ve vodní nádrži Brno
    Korelace flyšových souvrství na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Korelace některých flyšových souvrství východní Moravy na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Látková bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v povodí Svratky
    Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic
    The magnetic and pore fabrics of extruded and pressed ceramic models
    Magnetic fabric of sedimentary formations of the Strážovské vrchy Mts., sedimentological and tectonic implications
    Magnetic susceptibility of cambisol profiles in the vicinity of the Vír dam, Czech republic
    Některé zákonitosti distribuce radioaktivních prvků v klastikách sekvencí karpatského flyše
    Některé závěry vyplývající ze studia kompakce klastik flyše, bradlového pásma a vnitrokarpatského paleogénu
    Objemové hustoty a stáří klastik výplně karpatských neogenních pánví
    The Origin of Beryllium Anomaly in the Region of Králický Sněžník(Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masívu
    Petrofyzikální korelace flyšových souvrství račanské jednotky Moravy a severozápadního Slovenska
    Petrofyzikální korelace mezozoických a paleogenních souvrství některých vrtů v Západních Karpatech
    Petrophysical properties of HP metabasites of the Kutná Hora Unit
    Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpatians, Czech Republic)
    Physical and chemical properties of hydrocarbon-bearing sediments(Outer Western Carpathians, Czech Republic )
    Pore Fabrics of Ceramic Models Investigated by Magnetic Anisotropy
    Repeated progressive heatingin susceptibility vs. temperature investigation:a new paleotemperature indicator ?
    Seasonal and inter-annual variation of Beryllium-7 deposition in birch-tree leaves and grass in the northeast upland area of the Czech Republic
    Soil Contamination in a Flooded Area of Morava River Basin after the Flooding in 1997
    Soil Contamination in a Flooded area of Morava River Basin after the Flooding in 1997
    Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
    Stanovení 137Cs v půdách oblasti Jeseníků terénní gama-spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků (14-42 Rýmařov)
    Stanovení 137Cs v půdách v oblasti Jeseníků terénní gama spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků
    Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
    Vliv průzkumné uranové těžby na životní prostředí-gamaspektrometrická měření obsahu uranu v jemnozrnných fluviálních sedimentech na lokalitě Harrachov-Rýžoviště (Krkonoše)
    Vyhodnocení analýz hornin a půd v oblasti malých povodí nad přehradou Vír na Svratce
    Výzkum sedimentů přehrad, nádrží a jezer-zhodnocení rizik a návrhy opatření
    Zákonitosti distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku
Editor of Monograph
    Sborník 2004