Record details

Name
    Hanslík, Eduard
Author of Article
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Concentration of radon in water and air in treatment plants
    Ekologické problémy chemických úpraven uranové rudy
    Enrichment of radon-222 in water during groundwater treatment processes
    Kontaminace vod radioaktivními látkami a sledování vlivu jaderných energetických zařízení
    Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
    Odtraňování radonu-222 z podzemních vod
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Posibilities for reduction of radon content by non-aerating water treatment technologies
    Possibilities of radon-222 removal in groundwater treatment for drinking purposes
    Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství
    Stanovení distribučního koeficientu pro sorpci umělých radionuklidů ve vodním prostředí
    Vliv geologického podloží na obsah přírodních radionuklidů v podzemních vodách, mapy radonového indexu a možnosti odstranění radionuklidů při úpravě vody
    Vliv jaderné elektrárny Dukovany na obsah radioaktivních látek v řece Jihlavě a nádržích Dalešice a Mohelno v období 2001-2009
    Vliv odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi do roku 2008
    Vliv odpadních vod z JE Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi