Record details

Name
    Hanzlíček, Tomáš
Author of Monograph
    Studie studené anorganické syntézy a její využití pro stavební výrobu s použitím odpadních i přírodních materiálů
    Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bio-odpadů. Výroční průběžná zpráva za rok 2009
    Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů
    Zpracování odpadní pryže s hnědým uhlím ko-zplyněním. Výzkumná zpráva k ověření technologie ko-zplynění
Author of Article
    27Al Magic Angle Spinning-Nuclear Magnetic Resonance (MAS-NMR) Analyses Applied to Historical Mortars
    Acoustic absorption of geopolymer/sand mixture
    Anorganické polymery
    Application of geopolymer composites for purposes of renovation and restoration of relics
    Bio-popely jako doplňkové minerální hnojivo ve vztahu k teplotě spalování dřevní štěpky a slámy
    Bonding agent on geopolymer basis
    Ceramic waste materials - source for the geopolymer technology
    Discoloration of fired kaolinitic clays (Study of Fe+3 coordination by Mössbauer and UV-ViS-NIR spectroscopy)
    Experimentální ověření možností využití geopolymerních pojiv v praxi
    Foamed geopolymer matrix as inhibitor of spent ion exchangers
    Geopolymer composites and restoration of baroque terracotta statue
    Historické souvislosti - použití popelů z biomasy
    Immobilization of radioactive metals in geopolymer matrix
    The immobilization of soluble metal salts. The analysis and microscopy of the Si-Al condensed system with nickel waste
    Immobilization of toxic metals in solidified systems of siloxo-sial networks
    Inhibice průmyslových odpadů a jejich následné využití
    Inhibition of spent ion exchangers in geopolymer matrix
    Investigation of dissolution of aluminosilicates in aqueous alkaline solution under laboratory conditions
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (1. část - živiny)
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (2. část - rizikové prvky, PAU)
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy a možné energetické zhodnocení biomasy
    Možnost recyklace popelů z biomasy
    Možnosti využití anorganických odpadů
    Možnosti zpracování odpadů na bázi jílových materiálů
    Nové materiály
    Pozzolanic properties of fluidized bed ashes
    Preparation of waste rubber-geopolymer composite material
    Proof of sodalite structures in geopolymers
    Properties of alkali activated materials suitable for normalized tests
    Radioactive metal isotopes stabilized in geopolymer matrix: Determination of a leaching extract by a radiotracer method
    Recycling of ceramic wastes into the geopolymer construction material
    Reinforcement of the terracotta sculpture by geopolymer composite
    Rozbor českého překladu Vitruviovy II. knihy z "Deseti knih o architektuře" z pohledu stavební chemie
    Solidification of fluidized-bed ashes
    Solidifications of wastewater sludge from nuclear power stations
    Solidifikace jílových minerálů studenou anorganickou syntézou
    Solidifikace jílových minerálů studenou anorganickou syntézou
    Studie I. - Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot
    Studie II. - Využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
    Sumerové stavěli věčné chrámy
    Technologie sumerských staveb
    Tepelné zpracování biomasy a bio-odpadů pyrolýzou
    Utilization of fluidized bed ashes in thermal resistance applications
    Utilization of waste in production of building materials
    Variability of total and mobile element contents in ash derived from biomass combustion
    Variability of total and mobile element contents in the ash after biomass combustion
    Využití digestátu z ČOV po bioplynové stanici (II. Stupeň energetického zhodnocení biomasy)
    Využití odpadních materiálů pro přípravu brusných nástrojů na bázi anorganických polymerů
    Vznik pevných hmot z elektrárenských popílků bez cementu a vápna
    Zhodnocení odpadů z výroby hliníku pro účely stavební výroby