Record details

Name
    Hanzlík, Josef
Author of Monograph
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodněný systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských termálních pramenů
    Karlovy Vary - Sadový a zahradní pramen. Hydrogeofyzikální průzkum a stopovací zkouška (1. etapa)
    Předběžné hodnocení stavu monitoringu v lomu ČSA a jeho významu pro hospodárné postupy těžby
    Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu :Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
Author of Article
    1. kongres Mezinárodní společnosti pro důlní vody
    19. kongres Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH - AIH)
    Aplikace stopovací zkoušky a geofyzikálního monitoringu v městské aglomeraci
    Brine occurrences in the czech-german border region and their palaeohydrogeology
    Chemistry of mineral waters in relation to the composition of surrounding rocks
    Chemistry of mineral waters in relation to the composition of surrounding rocks
    Chráněná oblast přirozené akumulace vod a hydrochemická těžba ve strážském bloku
    Consequences of Open-Pit Coal Mining on the Geohydraulical System
    Contribution to the determination of representative elementary volume for a conceptual flowing model
    Determination of the Representative Elementary Volume for Mathematic Modelling of the Groundwater Flow
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Ecological consequences of uranium mining in Northern Bohemia
    The evaluation of runoff components on the slope of the open-pit mine by means of environmental isotopes O-18 and T
    Geotechnika a ochrana podzemní vody
    Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
    Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
    Hydrochemická těžba uranu na ložisku Stráž a její hydrogeologické důsledky
    Hydrogeological analysis of safe radioactive waste disposal
    Hydrogeological and geotechnical changes in Sokolov basin caused by coal mining
    Hydrogeological and Geotechnical Changes in Sokolov Basin Caused by Coal Mining
    Hydrogeological assumptions for flow modelling within fractured rocks
    Hydrogeologické problémy v geotechnice
    Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
    Jedná se o hluboký omyl
    K historii sledování slapových sil v důlních dílech
    Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl
    Mineral water springs and a seismic activity within the Western Bohemia area
    Mineral water springs and the seismic activity within the Western Bohemian area
    Možnosti stanovení representativního elementárního objemu v propustném prostředí
    Možnosti využití podzemní vody z Ralska pro Prahu
    Možnosti využití podzemních vod z Ralska pro Prahu
    Nová metoda výpočtu hydraulické vodivosti písčitých zemin
    The other solution of a rocks fracturing as a random effect
    The other solution of rocks fracturing as a random effect
    Preparation and hydrogeological evaluation of tracer tests
    Proces preparace zvodněného systému narušeného antropogenní činností a jeho matematické modelování
    The process of restoration of a water-bearing system affected by industrial activity of man and its modelling
    The process of restoration of a water-bearing system affected by industrial Activity of Man and its modelling
    Regeneracce studní jako prostředek údržby jímacích objektů
    Seminář o neotektonice
    Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii
    To the methodology of the tracing test and evaluation of results
    Tvorba a ochrana krajiny ve vztahu k hydrosféře
    The utilization of natural tritium radionuclide in karst hydrology
    Využití přírodních izotopů kyslíku 18 a tritia pro hodnocení podzemních vod v předpolí povrchového lomu