Record details

Name
    Holub, Milan
Author of Article
    Cíl revitalizace - stabilní krajina
    Ekologie versus ekonomika - příklad ložiska Staré Ransko
    Genetic model of sulfide mineralization of the Ransko gabbro-peridotite massif (Bohemia, Czechoslovakia)
    Geneze Cu-Ni-Co a Zn-Cu sulfidických rud ložiska Staré Ransko
    Geologie ložiska Ongon Chajrchan v MoLR
    K metalogenezi sulfidických ložisek železnohorské oblasti
    K některým otázkám Václava Štefana
    Kutnohorský ložiskový apendix
    Metodika a výsledky vyhledávání slepého sulfidického zrudnění v ranském bazickém masívu
    Modelování kovnatosti okrajového vzorku rudních ložisek
    Modelování vztahu: zásoby surovin-zásoby užitkové složky- kvalita zásob
    Nechte je žrát kyanidy! : diskuse
    Několik poznámek k vyčíslení hodnoty krajiny a dopady těžby na tuto hodnotu
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Některé metodické chyby při výpočtu zásob metodou řezů
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st.
    Polarity of the mineralization in Bohemian Massif: Proterozoic to Tertiary
    Polymetalická mineralizace Kutnohorského revíru
    Poznámka k přepočtům raně novověkých kovnatostí stříbrných rud v Kutné Hoře
    Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru
    Produkce a spotřeba zlata
    Produkce arzenu při těžbě drahých a barevných kovů : vliv těžby na životní prostředí dříve a dnes
    Rizika současného drobného těžebního podnikání
    Separátní hutnění galenitových, stříbrem bohatých rud těžených na Českomoravské vrchovině
    Systém kontrol výsledků chemických analýz litogeochemických vzorků na akci Staré Ransko
    Těžba surovin a ochrana životního prostředí : statistika a pár příkladů
    Vliv těžby Sn-W rud na životní prostředí
    Výsledky ověřování prognóz v kutnohorském revíru
    "Zapomenutý" sloup stříbrné rudy na rudonosné struktuře Láskovské žíly
    Zonálnost rud a primárních aureol sulfidických rud ložiska Staré Ransko
    Zrudnění v ranském masívu