Record details

Name
    Hovorka, Dušan
Author of Article
    Alkaline Volcanism in the Mesozoic and Cenozoic history of the Western Carpathians Mts.
    Alpine metamorphic recrystallization of the pre-Carboniferous metapelites of the Kohút crystalline complex (the Western Carpathians)
    Cretaceous alkaline volcanism and its products of the outer (teschenites) and the central (alkaline basalts) Western Carpathians: correlation studies
    Doc. RNDr. Ján Turan, CSc., šesťdesiatnikom
    Geochemické vysvetlivky ku geologickým mapám; návrh metodiky vypracovania
    Jubilujúci prof. Ing. František Čech, DrSc
    Karbonatické fylity v Kamenistej doline: veporikum
    Klasifikácia a nomenklatúra eruptívnych hornín subkomise IUGS - dočasná definitíva?
    Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča
    Kumulátové štruktúry v acidných vulkanitoch paleozoika gemerika
    Leptynite-amphibolite complex: Unifying element of the central Europen Variscides
    Litostratigrafické členenie produktov mezozoického vulkanizmu Západných Karpát
    Metabasites of Edough Mts. crystalline complex (NE Algeria) and its perspectivity for tungsten
    Metamorfný vývoj rul Suchého, Malej Magury a Malej Fatry
    Oceanizácia kontinentálnej kory v kontexte teórie tektoniky litosferických platní
    Petrológia granaticko-klinopyroxenických metabazitov Malej Fatry
    Poznámky k protolitu a metamorfóze svorov kohútského kryštalinika
    Protolite Reconstruction of some Pre-Carboniferous Metasediments: The Western Carpathians
    REE, U, Th and K geochemistry of the mica schists (the Kohút crystalline complex, the Western Carpathians)
    Relikty vysokostupňových metamorfitov v tatroveporickom kryštaliniku Západných Karpát
    Riftogenic Volcanism in the Western Carpathian Geological History: a Review
    Sedimenty gosauského typu pri Dobšinskej ladovej jaskyni : Námety na netradičnú interpretáciu
    Sources of magnetic anomalies in the pre-Tertiary basement of Eastern Slovakia (Czecho-Slovakia)
    Spessartín a piemontit v metasedimentoch staršieho paleozoika vnútorných Západných Karpát
    XIV Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association (Sofia, September 20-23, 1989)