Record details

Name
    Hovorka, Dušan, 1933-
Author of Article
    The 12th congress of the Carpatho-Balkan geological association (Bucharest, 1981)
    Coexisting biotites and garnets of paragneisses from the Rudňany area (the Paleozoic, the Spišsko-gemerské rudohorie Mts., west Carpathians)
    Garnet amphibolites of the Western Carpathians
    Granáty pararúl centrálnej zóny Západných Karpát
    Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
    Klátovská skupina - reprezentant metamorfitov amfibolitovej fácie paleozoika vnútorných západných Karpát
    Leptynite-amphibolite complexes of the Central European Variscides: the Bohemian Massif, and the basement of the Eastern Alps and Western Carpathians
    Mesozoic basalts of the Malé Karpaty Mts. (the western Carpathians) - their significance for the tectonic interpretation of the variscan granodiorite massif
    Metamorfóza hornín oceánskeho dna
    The Muráň gneisses - the Kohút crystalline complex, the Western Carpathians
    Olivinický kersantit v granodioritoch v Dúbrave (Nízke Tatry)
    Paleozoic volcanism - source of anomalous boron concentrations, the western Carpathians crystalline complexes
    Petrology and geochemistry of metabasalts from Rakovec (Paleozoic of Gemeric unit, inner Western Carpathians)
    Poznámky k nomenklatúre a klasifikácii pyroklastických a úlomkovitých uloženín
    Poznámky k novému návrhu chemickej klasifikácie vulkanických hornín komisie IUGS pre petrografickú systematiku
    Prejavy muránsko-divínskej poruchovej zóny vo veporickom kryštaliniku v štôlni PVE Ipeľ
    Prof. RNDr. Jakub Kamenický, DrSc., sedemdesianikom
    Staropaleozoický kyslý vulkanizmus centrálnej zóny západných Karpát
    The study of selected systems "rock-water" at low temperatures (4-5 degrees C)
    Súčasný svetový trend výskumu eruptív a metamorfitov
    Typy magiem; význam termínov
    Význam granátov pre riešenie genézy metamorfovaných hornín