Record details

Name
    Ivan, Peter
Author of Article
    Geochémia a izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov rudných žil slovinsko-gelnického rudného pol'a. (Abstrakt přednášky)
    High-density nitrogen inclusions in barite from a giant siderite vein: implications for Alpine evolution of the Variscan basement of Western Carpathians, Slovakia
    Izotopové zloženie uhlíka a kyslíka karbonátov listvenitov z ložiska Rudňany a jeho význam pre poznanie genézy ložiska. (Abstrakt přednášky)
    Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
    Metamorfovaný pikrit zo Strážneho vrchu pri Medzeve (gelnická skupina, paleozoikum gemerika)
    Metamorphic petrology of metabasites from the Branisko and Čierna Hora Mountains (Western Carpathians, Slovakia)
    Metamorphic petrology of metabasites from the Branisko and Čierna Hora Mountains, Western Carpathians (Slovakia
    Oceanic crust in the Western Carpathians orogen? Discussion
    Petrology and geochemistry of metabasalts from Rakovec (Paleozoic of Gemeric unit, inner Western Carpathians)
    Prvky skupiny vzácnych zemín v žilných karbonátoch ložiska Slovinky a ich význam pri skúmaní genézy ložiska
    Riftogenic Volcanism in the Western Carpathian Geological History: a Review
    Sedimenty gosauského typu pri Dobšinskej ladovej jaskyni : Námety na netradičnú interpretáciu
    2. výročný predvianočný seminár SGS
    Zlato v listvenitoch zo sulfidicko-sideritových ložísk Rudňany a Dobšiná (gemerikum) : priebežné údaje