Record details

Name
    Kříž, Vlastimil
Author of Monograph
    Dynamický model pyrolýzy uhlí s organickými odpady
    Experimentální ověření možnosti zplynění plastových odpadů s hnědým uhlím
    Kopyrolýza černého uhlí OKR s odpadními plasty na makrolaboratorní pyrolýzní jednotce
    Zpracování odpadní pryže s hnědým uhlím ko-zplyněním. Výzkumná zpráva k ověření technologie ko-zplynění
Author of Article
    Alternative utilization of organic wastes - their co-processing with coal
    Co-carbonization coal/carbonaceous wastes mixtures
    Co-gasification of rubber with brown coal
    Co-gasification of rubber with brown coal
    Co-pyrolysis coal/waste tyres
    Co-pyrolysis of coal/waste polymers mixtures
    Co-pyrolysis of coal/waste polymers mixtures
    The comparative characteristics of co-pyrolysis coal/waste tires and coal/waste plastics
    Continuous pyrolysis of carbonaceous materials with model gasification of the solid product
    Dynamic model of coal/organic wastes pyrolysis
    Dynamic model of coal/organic wastes pyrolysis
    The function of migrating carbon in the process of formation of the casting
    Hydrogen - the product of coal thermal conversion
    Hydrogen production by two-stage co-pyrolysis of bituminous coal-polymers mixtures
    Hydrogen production by two-stage co-pyrolysis of bituminous coal-polymers mixtures
    Identifikace forem pyrolýzního uhlíku pomocí termické analýzy
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 1. Obecný trend: Přesun výroby elektřiny z uhelných elektráren do jaderných zdrojů a pozvolný nárůst výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 2. Perspektivní řešení: zplyňování uhlí, koprocesing uhlí a uhlíkatých odpadů, syntéza pohonných paliv, záchyt a ukládání oxidu uhličitého
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 3. Univerzální řešení: zplyňování uhlí a uhlíkatých odpadů
    Model odsiřovacího procesu
    Modelová laboratorní jednotka pro pyrolýzu tuhých paliv a organických odpadů
    Modelová laboratorní jednotka pro zplyňování uhlíkatých materiálů za atmosférického tlaku
    Morphology and formation of pyrolytic carbon in moulding mixtures
    Organické odpady a průmyslové technologie jejich koprocesingu s uhlím
    Possibility of obtaining hydrogen from coal/waste-tyre mixture
    Pyrolýza uhlíkatých přísad formovacích směsí na laboratorním modelu
    Stanovení těžkých a toxických kovů v dehtech
    Toxic elements in cokes and tars from copyrolysis
    Toxic elements in sorbents from coal-waste polymers mixtures
    Treatment of waste plastics with coal
    Využití odpadních plastů ko-pyrolýzou s uhlím