Record details

Name
    Kajzar, Vlastimil
Author of Monograph
    Aplikace pozemního laserového skenování v geovědních disciplínách
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2012. Zpráva ke smlouvě o dílo 790/22/10
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2013
    Kontrola rozvolnění uhelné sloje v bocích chodby č. 300 291/1 pomocí videokamery na Dole ČSM
    Ložisko Rožná - poddolování obce Dolní Rožínka. Vyhodnocení vývoje k 31.12.2008, prognóza vývoje pohybu povrchu na stav k 31. 12. 2015 - obec Dolní Rožínka
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Posouzení záměru ukončení výškových měření na poddolovaném území v dobývacím prostoru Pb-Zn rud Horní Město
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
Author of Article
    Analysis of horizontal movements accompanying development of subsidence depression in non-trivial geo-mechanical conditions
    Analysis of surface movements from undermining in time
    Analýza vodorovných pohybů v průběhu vývoje poklesové kotliny
    Creating of 3D map of temperature fields OKR at depths of around 1000 m
    Creating of observation station for monitoring surface influences of underground mining under nontrivial geo-mechanical conditions
    Determination of extent of the subsiding areas in the Czech part of Upper Silesian Basin
    Digitální model jihomoravského lignitového revíru v oblasti Bzence a jeho vizualizace
    Evaluation of mining subsidence using GPS data
    Evaluation of mining subsidence using GPS data
    Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná
    Gabriela locality: Starting geodetic observations to detect the surface manifestations from undermining
    GNSS observations in the Gabriela locality
    GPS monitoring of subsidence depression progress on undermined area
    The importance of the evaluation of horizontal shifts to monitor the subsidence depression
    Mechanism of rigid overlaying of carboniferous strata failure in face mining in the case of a multiseams deposit
    Mechanism of rigid overlaying of carboniferous strata failure in face mining in the case of multiseams deposit
    Monitoring and analysis of surface changes from undermining
    Observation of subsidence depression by modern geodetic methods
    Progress of Subsidence Depression monitored by GPS
    Sledování fází změn povrchu nad dobývanými ložisky sedimentárního typu
    Sledování povrchových projevů poddolování leteckou fotogrammetrií
    Sledování vývoje poklesové kotliny
    Spatial data in mining and geology
    Utilization of terrestrial 3D laser scanner for monitoring of changes and deformation of tailgate No 40 703-1A at Karvina Mine, locality Lazy
    Vizualizace výstupů z digitálního modelu jihomoravského lignitového revíru v prostředí GIS
    Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin
    Vyhodnocení výškových změn v poklesové kotlině u Karviné
    Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy
    Vývoj informačního systému geologických lokalit