Record details

Name
    Kaláb, Zdeněk
Author of Monograph
    Analýza třísložkového digitálního záznamu z měření průběhu interakce řezného nástroje s materiálem
    Distribuovaný řídící a měřící systém a seizmické zatížení v roce 2007 historického dolu Jeroným v Čisté. Výzkumná zpráva
    Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů /v české části hornoslezské pánve/. Závěrečná zpráva grantového projektu
    Experimentální měření seismických účinků odpálení náloží v prostoru letecké střelnice Milovany (VVP Libavá)
    Historický Důl Jeroným v Čisté
    Hodnocení experimentálního měření seismického efektu vyvolaného trhacími pracemi na Dole Rožná 1. Výzkumná zpráva
    Hodnocení seismického měření v důlním poli Rožná 1. Výzkumná zpráva
    Hodnocení seizmického projevu SL jevů z roku 2006 v obci Kaczyce (Polsko)
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Mapa střetů zájmů pro oblast Stonavy
    Návrh metod měření a posouzení vlivu technické seizmicity spojené s vedením podzemního díla na objekty na povrchu
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Seizmická měření v geotechnice
    Seizmické projevy trhacích prací na Chomutovsku. Zkrácená verze habilitační práce
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2012 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2013 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení historického Dolu Jeroným v Čisté v roce 2008 a distribuovaný měřicí systém
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2012
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2013
    Seizmický projev trhacích prací v okolí lomu Dewon, lokalita Jarnoltówek, Polsko
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Účinky technické seismicity vyvolané vedením mělkého podzemního díla na zastavěné oblasti
    Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí - projekt 3211. Zpráva o výsledcích řešení v roce 2001
    Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a Slezsku
    Zemětřesná aktivita severní části moravsko-slezské oblasti v letech 1997-2003
Author of Article
    Adaptation of the S-5-S Pendulím Seismometer for Measurement of Rotational Ground Motion
    Amplifying the amplitude of seismic waves in overlying formations in the Karviná part of the OKR
    An Analysis of mining induced seismicity and its relationship to fault zones
    Analysis of seismic events induced by blasting operations in the opencast mine
    Analýza geofyzikálních metod pro vyhledávání inženýrských sítí v předpolí ražených podzemních děl
    Analýza koeficientu K v rovnici pro odhad maximální amplitudy rychlosti kmitání vyvolané trhací prací
    Analýza projevů důlně indukovaných jevů z karvinské oblasti ve frekvenční oblasti
    Analýza vibrací vyvolaných demolicí těžní věže
    Analýza vlivu důlně indukované seismicity na povrch na karvinsku
    Applicability of the wavelet theory for seismological Signals
    Application of Newly Developed Rotational Sensor for Monitoring of Mining Induced Seismic Events in The Karvina region
    Application of Wavelet Analysis to the Automatic Classification of Three-Component Seismic Records
    Attributes of Rotational Component of Mining Induced Seismic Events
    Coherence Spectra of Rotational and Translational Components Recorded by the S-5-SR Sensor
    Compression of earthquake records using wavelet transform
    Compression of earthquake records using wavelet transform
    Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to Seismolological Monitoring in Silesia and Northern Moravia
    Contribution to Application of the Automatic Classification of Seismological Signals
    Contribution to evaluation of technical seismicity effect on buildings - case study
    Contribution to evaluation of technical seismicity effect on buildings -case study
    Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
    Contribution to recent seismicity evaluation in surroundings of High Dam, Aswan, Egypt
    Contribution to seismic activity of significant tectonic faults in the Karviná part of OKB
    A Contribution to the Seismotectonic Setting of Northern Part of the Moravo-Silesian Area
    Controlling program on-line for recording computer in seismic network
    Cultural Monument Jeroným Mine, Czech Republic - Contribution to the Geomechanical Stability Assessment
    Časově-frekvenční analýza seizmického signálu
    Decade of seismological observations in the northern part of Moravo-Silesian region
    Description of Seismic Events Using Wavelet Transform
    Description of seismic events using wavelet transform
    Desetiletí použití waveletové transformace pro důlně indukované seizmické jevy na ÚGN
    Determination of harmonic components in seismic Signal
    Digital Seismic Signals and their Wavelets
    Digitální zdroje geologických dat v ČR pro hodnocení geologických rizik
    Dílčí výsledky modelové analýzy stabilitní a napěťo-deformační situace komory Dolu Jeroným.
    Discrete wavelet transform analysis of digital records of seismic signals
    Discrete Wavelet Transform and Seismological Signals
    Discrete wavelet transform and seismological signals
    Discrimination of Earthquakes and Explosions using Multi-fractal Singularity Spectrums Properties
    Důl Jeroným v historických mapách a schématech
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Dynamické účinky stavebního stroje na zděný objekt
    Energy characteristic of mining induced seismic events (in the Czech part of the upper Silesian basin)
    Energy Characteristic of Mining Induced Seismic Events (in the Czech Part of the Upper Silesian Basin)
    Evaluation of load on structures caused by mining seismicity for maps of clash of opinions - methodology
    Evaluation of seismic loading of structures in undermined area
    Evaluation of seismic noise measurements in undermined area - Stonava locatity, Czech Republic
    Example of mining induced seismicity monitoring in surface structure in the Karviná area
    Example of modeling of the mining induced seismicity impact on the building using numerical system Plaxis
    Examples of law of seismic wave attenuation
    Examples of vibrations generated by quarry blasts in tertiary sedimentary basin
    Experimental measurement of vibration induced by quarry blasts and evaluation of their effects on buildings
    Experimentální měření rychlosti kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Experimentální měření seismických účinků trhacích prací v historickém Dole Jeroným
    Experimentální měření seizmického projevu kamionové dopravy
    Field Measurements of Surface Seismic Vibrations Provoked by Mining in the Karvina Region
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - A complex geodynamic analysis
    Geodynamic Network Sudeten
    Geofyzikální a seizmologická měření na lokalitě historického Dolu Jeroným v Čisté
    Geofyzikální aparatura v počátcích výchovy geofyziků
    Geofyzikální charakteristika beskydské oblasti z regionálních geofyzikálních map
    Geofyzikální charakteristika širšího okolí Dolu Jeroným
    Geotechnical monitoring and mathematical modelling in medieval Mine Jeroným (Czech Republic)
    Geotechnická měření v historickém důlním díle
    Geotechnische Beurteilung kristalliner Gesteine des Erzgebirge mittels bohrloch-geophysikalischer Messung
    GIS Project to Monitor Induced Seismic Activity in Areas of Abandoned Underground Mines
    Graphic presentation of the fault Plane Solution
    Historické přístroje pro geomagnetická měření ve sbírkách VŠB - TU v Ostravě
    Historie vzniku důlních prostor dolu Jeroným podle dochovaných map a náčrtů
    Hodnocení energetické bilance masivu při vzniku důlních otřesů
    Hodnocení geologických podmínek zájmové oblasti v mapách střetů zájmů
    Hodnocení seismických účinků důlně indukovaných seismických jevů na povrchové objekty - Review
    Hodochrony seismických jevů indukovaných trhacími pracemi
    Impact of seismicity on surface in mining affected areas: general description
    Influence of basin structures on the shape of wave pattern of induced seismic events: example of the North Bohemian brown coal basin.
    The Influence of basinal structures on the shape of wave patterns of induced seismic events: An example from the North Bohemian Brown Coal Basin
    The Influence of basinal structures on the shape of wave patterns of induced seismic events: An examples from the North Bohemian Brown Coal Basin
    Inovace sond CCBM pro distribuované měřicí systémy
    Instrumentation of the Local Seismic Stations HRMC and ZLHC (Northern Moravia)
    Interdisciplinární geovědní studium historického dolu Jeroným a okolí ve Slavkovském lese (západní Čechy)
    Interpretace seizmických záznamů trhacích prací prováděných ve štole Jeroným v Čisté
    Introduction of thematic layer called "seismic characteristic of foundation conditions" in maps of clash of opinions
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí)
    Jednoduchý terénní rezistivimetr do štíhlých hydrogeologických vrtů
    Katalogy registrace frenštátské sítě seismického polygonu OKD
    Komplexní geodetické a geofyzikální měření v poklesové kotlině
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004-2005
    Koncepce geotechnického monitoringu ve středověkém dole
    Koncepce modernizace seismické stanice Ostrava-Krásné Pole
    Laboratoř zatížení objektů technickou a přirozenou seismicitou na FAST VŠB-TU Ostrava
    Macroseismic Fields in the Jeseníky Area
    Mapa seizmického zatížení stavebních objektů na poddolovaném území: Příklad z obce Stonava na Karvinsku (Hornoslezská uhelná pánev)
    Maps of Clash of Opinions - Classification of Geological Conditions in Karviná Region
    Measurement and interpretation of harmonic seismic signals induced by industrial activity
    Measurement and interpretation of harmonic seismic signals induced by industrial activity
    Measurement of Seismic Manifestations Evoked by Small Blasts in a Deep Mine
    Measurements and seismic effects of vibrations caused by urban tunneling
    Measurements of seismic vibrations induced by Quarry blasts at the Mostecká basin
    Mechanism of rockbursts from ČSA Colliery, Ostrava-Karviná Coal Basin (Czechoslovakia)
    Mělká podzemní díla a vibrace
    Měření a interpretace průmyslové seismicity ve výrobní hale
    Metodika posuzování seizmického zatížení historických důlních děl na příkladu Dolu Jeroným Čistá
    Mikroseismický neklid na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole
    Mine Water Movement in Shallow Medieval Mine Jeroným (Czech Republic)
    Mining History and Prezent State of Medieval Mine Jeroným
    Mobility of Tectonic Zones in the Northen Part of the Moravo-Silesian Region and Their Earthquake Activity
    Mobility of tectonic zones in the northern part of the Moravo-Silesian region and their earthquake activity
    Modelová analýza vlivu hydrogeologických podmínek na velikost seismických projevů na povrchu
    Modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty programem Plaxis
    Modelování vlivu podzemní vody na velikost seizmických projevů na povrchu
    Monitoring of Seismic activity in Northern Moravia by means of the Seismic polygon Frenštát
    The monitoring of seismic events in the East Sudety Mts. in period 2000-2001
    The monitoring of seismic events in the East Sudety Mts. in period 2000-2001
    Monitoring of weak local seismic activity in the Northern Part of the Moravo-Silesian Zone, Bohemian Massif
    Monitorovací systém ve středověkém Dole Jeroným s telemetrickým přenosem dat
    Monitorování seismicity východního okraje Českého masívu solitérními stanicemi ÚGN
    Monitorování úrovně hladin akumulovaných vod v Dole Jeroným
    Morfotektonická studie opavské oblasti
    Možná vysvětlení snížení hladiny důlních vod na štolovém patře dolu Jeroným
    Možnosti posouzení efektu zesílení seizmických vln v zastavěných oblastech
    Několik poznámek k seizmickým projevům důlně indukovaných jevů na povrchu
    Nové prvky distribuovaného měřícího systému na středověkém Dole Jeroným v Čisté
    Novodobá historie Dolu Jeroným - zajištění Dolu Jeroným v datech
    Očekávaná seismicita severní části moravsko-slezské oblasti
    Ověření použitelnosti aparatury TICO pro ultrazvukové měření v historickém důlním díle
    Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
    Polarization diagrams of rockbursts from Ostrava-Karviná district
    Polarization diagrams of rockbursts from the Ostrava-Karviná District
    Posouzení seismického zatížení středověkého Dolu Jeroným v České republice
    Posouzení seizmického zatížení Stonavy slabými důlně indukovanými seizmickými jevy - výsledky experimentálního měření
    Posouzení tvarů poměrových spekter záznamů seizmického neklidu z karvinské oblasti
    Possibility of sotware applicability for dynamic problem modelling
    Postavení a význam seismické stanice Ostrava-Krásné Pole v současných podmínkách
    Použití vybraných metod při zpracování seismického signálu
    Poznámky k monitorování seismického efektu trhacích prací na Chomutovsku
    Poznatky z dlouhodobého sledování přirozené a indukované seismicity v moravsko-slezském regionu
    Poznatky ze zkušebního provozu seismické stanice Raduň u Opavy
    Present Day Earthquake Activity of the Moravo-Silesian Region: (Registration by the HRMC, ZLHC and ZARC seismic stations)
    Present microearthquakes activity occurring in Silesia and northern Moravia
    Processing of seismological Signals using wavelet transform
    Projekt GIS pro sledování indukované seismické aktivity v oblastech likvidovaných hlubinných dolů
    Provádění trhacích prací v okolí přehradních objektů
    Průběžné výsledky geomechanických měření v Dole Jeroným v Čisté
    Přehled výzkumu Ústavu geoniky AV ČR s využitím dat frenštátské sítě RSP
    Příklady měření projevů seismicity způsobené dopravou
    Příspěvek geofyziky k analýze seismicity v OKR
    Příspěvek k modelování seizmické odezvy v oblastech s kvartérním pokryvem
    Příspěvek ke stanovení seismické energie důlních otřesů
    Příspěvek seismické stanice Ostrava-Krásné Pole k registraci blízkých zemětřesení
    Recent Seismic Activity in the Opava Area (Czech Republic)
    Recording of Mining Tremors from Poland by the SPF Local Seismic Network in the Czech Republic
    Registrace seismických jevů z OKR ve frenštátské oblasti
    Registration by local seismic network in southern part of the Ostrava-Karviná Coal Basin (Czechoslovakia)
    Response of a Panel Building to Mining Induced Seismicity in Karvina Area (Czech Republic)
    Response of selected sites in Karvina region during mining induced seismic events
    Response of the residental building structure on load technical seismicity due to mining activities
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Seismic measurement on Pontevedra dam
    Seismic Recording Apparatus PCM3-EPC
    Seismic station with geomechanical network in medieval mine
    Seismicita frenštátské oblasti
    Seismicity of the East Sudeten as recorded by solitary triggered stations of UGN
    Seismicity of the Region with a fading tectonomagmatic mobility: an example from the Opava area
    Seismická aktivita a geofyzikální obraz severní části moravsko-slezské oblasti
    Seismická aktivita v období útlumu a po uzavření dolů v OKR
    Seismická registrační aparatura PCM3-EPC
    Seismické jevy vyvolané trhacími pracemi v povrchových dolech
    Seismické účinky trhacích prací na přehradní těleso
    Seismological analysis demonstration of strong rockburst
    Seismological analysis demonstration of strong rockburst
    Seismological Experiment in Stonava Area: Evaluation of Validity of Measured Data
    Seismological Measurement: Effect in small Distances
    Seismological measurement in the Moravo-Silesian Region in 2003
    Seismological monitoring in Ostrava area
    Seismological monitoring in Ostrava area
    Seismological observations in the Northern Part of Moravia, Czech Republic
    Seismologický experiment z Karvinska v roce 2004
    Seismologie a životní prostředí
    Seismologie a životní prostředí. (Národní konference seismologů)
    Seismometer SM3 as displacement sensor
    Seismometer SM3 as displacement sensor
    Seizmická charakteristika základových poměrů pro Stonavu
    Seizmické zatížení lokality dolu Jeroným v období Kraslického roje v roce 2008
    Seizmický projev dopravy na vybraných objektech - příklady z měření
    Signální mapa tématické vrstvy seizmická charakteristika základových poměrů pro vybranou oblast karvinského regionu
    Singulární rozklad wavelet paketů seizmických signálů
    Sledování vlivu vibrací na historické důlní dílo Jeroným - Čistá
    Současný stav zpracování dat seismického polygonu Frenštát
    Source Parameters of Mining Induced Seismic Events in Czech Part of the Upper Silesian Coal Basin
    Source parameters of mining induced seismic events in Zabrze Mine (Poland): Preliminary results
    Spectral Analysis of Blasting Performed in Shallow Tunnel
    Spectral analysis of seismological signals by wavelets
    Spectral analysis of short seismic signals
    Spectral investigation of the mining induced seismic events in the Lazy Mine
    Spectral investigation of the mining induced seismic events in the Lazy Mine
    Spectral ratio evaluation of mining induced seismic events from Karviná region,Czech Republic
    Stanovení energie důlně indukovaných seismických jevů z OKR pomocí spektrální analýzy záznamů
    Statistical Properties of Seismic Noise Measured in Underground Spaces During Seismic Swarm
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    Structural response by mining induced seismic events in the Karviná Area, Czech Republic
    Stručná informace o registraci seismických stanic HRMC a ZLHC
    Stručná zpráva o pokračování seismického monitorování na východním okraji Českého masivu
    Studium odezvy stavebního objektu na zatížení dopravní seizmicitou
    Study of site effect using mining induced seismic events and ambient noise from Karviná region
    Stupeň zranitelnosti stavebních objektů pro oblast Stonavy
    Systematic measurement and preliminary evaluation of seismic vibrations provoked by mining induced seismicity in the Karviná area
    Systematické meření a předběžné hodnocení seismického kmitání vyvolaného důlní seismicitou v karvinské oblasti
    Technical Seismicity as Natural Extreme in Karviná Region
    Technická seismicita vyvolaná stavební činností v objektech
    Testování nedestruktivních metod měření zvětrání horninového masivu v Dole Jeroným
    Type analysis of seismological phenomena in the Ostrava-Karviná Coal Field registered at the regional diagnostic polygon Ostrava
    Typová analýza geofyzikálních dat
    Typová analýza geofyzikálních dat
    Typové výpočty seizmické odezvy objektů pro oblast Karvinska (oblast důlně indukované seizmicity)
    Underground coal mining in the Karviná region and its impact on the human environment (Czech Republic)
    The Use of Discrete Wavelet Transform for Seismological Signals Induced by Mining
    Use of wavelet transform for processing of mining induced seismic events
    Úvodní měření objemové aktivity radonu v Dole Jeroným
    Užití programu Plaxis pro modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty
    Vibrace vyvolané odstřelem trhavin při ražbě mělkého důlního díla
    Vibrační projevy kovacího lisu
    Vibration Effect of Earthquakes in Abandoned Medieval Mine
    Vizuální posouzení seismogramů trhacích prací měřených na Chomutovsku
    Vliv důlní seizmicity na povrchové objekty v oblastech s hlubinnou těžbou
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Vliv lokální geologie na seizmickou odezvu povrchu horninového prostředí
    Vlnový obraz seismických jevů vyvolaných trhacími pracemi na Chomutovsku
    Výsledky komprese syntetických dat užitím waveletové transformace
    Využití poznatků o indukované a přirozené seismicitě v problematice geologie karbonu na Ostravsku
    The Wavelet based analysis of seismic signals and not only of them
    Wavelet Transform: Presentation of Time-Frequency Decomposition for a Mining Induced Seismic Event
    Waveletová transformace digitálních záznamů lokálních zemětřesení
    Waveletový rozklad seismologických signálů
    Wavelety seismologických signálů
    Weak natural earthquakes in the Opava area in period 1997-1999
    Základní dynamické charakteristiky budovy na Karvinsku získané seismickým monitorováním
    Zemětřesení u Opavy dne 20. a 21. února 1999: Lokace a další vlastnosti
    Zemětřesení u Opavy dne 20. a 21. února 1999: Matematické zpracování záznamu
    Zohlednění dynamických účinků kmitání k dimenzování ostění kolektoru
Editor of Monograph
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účasti. Sborník referátů. 1. 1
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů