Record details

Name
    Kaličiak, Michal, 1944-
Author of Article
    Časový vývoj neogénneho andezitového vulkanizmu na východnom Slovensku na základě magnetostratigrafickej stupnice
    Genetické a formačné typy ortuťovej mineralizácie východného Slovenska
    Geológia a nerastné suroviny neovulkanitov
    Geologická stavba a metalogenéza stratovulkánu Šťavica (Slanské vrchy)
    Geologická stavba stratovulkánu Strechový vrch v Slánských vrchoch
    Intravulkanická panvička pri obci Banské v Slanských vrchoch
    Intruzívny komplex vo východnej časti stratovulkánu Strechový vrch (Slanské vrchy) a jeho prognózne aspekty
    Medzinárodná konferencia o aktívnych vulkánoch
    Metalogenetický význam vulkanických aparátov Makovica a Strechov
    Metalogenéza intruzívnych komplexov východoslovenských neovulkanitov
    Neogénny magmatizmus transkarpatskej depresie : Geologické a geofyzikálne zhodnotenie
    Porovnanie metalogenézy stredoslovenských a východoslovenských neovulkanitov
    Pozícia a stavba neovulkanitov v terciérnych sedimentoch severne od Prešova
    Prejavy hydrotermálnej mineralizácie pri Zemplíne
    Rekonštrukcia časového vývoja vulkánov severnej časti Slánských vrchov
    III. Sedimentary evolution of Western Carpathian Tertiary Basins
    Surovinový potenciál zlatobanského vulkanického aparátu - výsledky a perspektívy
    Štruktúry a vývoj neogénnych vulkanitov Slovenska vo vzťahu k blokovej tektonike
    Vek niektorých vulkanitov východného Slovenska určený metódou stôp po štiepení uránu
    Vývoj neogénneho magmatizmu na pomedzí západných a váchodných Karpát