Record details

Name
    Kallabová, Eva
Author of Monograph
    Dačice
    Dolní Kounice
    Dubňany
    Geografie malých měst 2003
    Geografie malých měst 2004
    Geografie malých měst 2005
    Geografie malých měst
    Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení
    Geografie malých moravských měst I
    Holešov
    Klimkovice
    Krajina, lidé a povodně v povodí řeky Moravy
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
    Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází
    Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí
    Vranov nad Dyjí/Jemnice: region v transformaci
Author of Article
    Brno a jeho funkce na prahu 3. tisíciletí
    Brno-univerzitní město
    Bystřice nad Perštejnem a útlum těžby uranu
    Cycle Transport in Cities - Best Practices versus Brno
    Dopad společenských a ekonomických změn panelových sídlišť v České republice
    Dopad změn vyvolaných rokem 1989 na učňovské školství Ostravska
    Exploatace surovin vhodných k výrobě broušené kamenné industrie ve spojitosti s antropogenním ovlivněním reliéfu v údolí střední Svratky (Morava, Česká republika)
    Extrémní hydrologické jevy v krajině
    Framework for utilizing angling as a tourism development tool in rural areas
    Fyzickogeografická typizace malých měst Moravy a Slezska
    Gaps of wind turbines perception in central European space
    Geografie malých měst
    Geography of small Moravian towns: Case study Bučovice
    The historical background and current situation of mass (industrial) forms of housing in the Ostrava region (Czech Republic)
    Historical floods in central Europe and their documentation by means of floodmarks and other epigraphical monuments
    Historické povodně v České republice na příkladech z řeky Dyje
    Kategorizace obytných ploch Ostravska
    Malé město v zázemí Ostravské aglomerace:případová studie Brušperk
    Motivace a způsoby využívání telekomunikačních technologií obyvateli malých měst
    New Prosperity for Marginal Regions in Moravia?
    Obytné prostředí v území postiženém útlumem těžby (na příkladu Ostravska)
    Panelová sídliště v ČR a jejich problémy (s důrazem na regionální diferenciaci trhu s bydlením)
    Percepce kvality bydlení v panelových sídlištích
    Perception and public opinion of wind power plants
    Postavení absolventů škol na trhu práce
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy ů Geografická syntéza
    Programy zlepšení obytného prostředí českých sídlišť a hodnocení jejich úspěšnosti
    Proměny a perspektivy panelových sídlišť ve městech České republiky v letech 1989 ů 1999
    Příčiny problémů sídlišť a podněty pro efektivní rozvoj bydlení v nich na příkladu Ostravska
    Příklady materiálních památek historických povodní středoevropského prostoru
    Regions, Localities and Landscapes in the New Europe (International Geographical Conference Congeo´2007)
    Rozdíly podmínek kvality života malých měst v ČR a ve Slovinsku
    Selected aspects of the prehistoric and historic influence of relief in the northwest Brno vicinity
    Social indicators of sustainable development of small towns in Moravia
    Sociálně geografické rozdíly mezi panelovými sídlišti ČR a vybrané problémy jejich současných proměn
    Současná situace Kunštátska vnímaná lokálním obyvatelstvem
    Současné strukturální a funkční problémy centrálních a subcentrálních zón velkých měst (Na příkladu čtyř evropských měst: Bologna, Lipsko, Ljubljana a León)
    Srovnání image vybraných malých moravských měst
    Der Strukturwandel der Kleinstädte in Mähren
    Sustainable Development of Small Towns: a Slovenian-Moravian Comparative Methodological Approach
    Trendy v problematice panelových sídlišť s důrazem na filozofii jejich regenerace ů s příklady z České republiky
    Typologie a možnosti řešení problémových míst v panelových sídlištích ČR
    Urban Environment in European Big Cities
    use of telecommunication and information technologies by inhabitants of small Moravian towns
    Utilization of waters in rural region by anglers - motivation and conflicts
    Větrná energie, člověk a krajina v proměnách času
    Vybrané aspekty malých měst ve venkovské krajině
    Vybrané metodické přístupy k lokalizaci větrných elektráren v krajině
    Vybrané územní souvislosti bydlení s příklady ze sídlištních struktur
    Vývoj a změny krajiny střední části povodí Svratky
    Vývoj služeb v malých moravských městech po roce 1990
    Vzdělávací funkce malých moravských měst ů možný nástroj jejich hierarchizace
    The "Wind Tourism" in the Czech Republic: situation and prospects
    Zánik středověkých vsí historickými povodněmi na území Moravy: klimatické změny nebo lidské zásahy
    Změny hierarchického postavení malých moravských měst na příkladu školské funkce
    Změny krajiny Tišnovska ve vojenských kartografických výstupech
    Změny permanentních struktur historické kulturní krajiny Tišnovska
    Změny venkova v suburbánních oblastech
Editor of Monograph
    Geography in Europe of Regions
    Geography in Europe of Regions Papers of the 6th Moravian Geographical Conference CONGEO 05, Luhačovice, Czech Republic, August 22-26, 2005)
    Regions, Localities and Landscapes in New Europe
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008
    Time-spatial changes of the regional and landscapes structures. Collection of Abstracts