Record details

Name
    Karásek, Jaromír
Author of Article
    Brněnské postbadenské šterky - omyly a mystifikace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Dva příspěvky k topografické mineralogii Brna
    Epidot v horninách brněnského masivu
    Fluviální akumulace v Brně-Černovicích (24-43, Šlapanice)
    František Vitásek
    Jan Krejčí
    K problematice jeskynních výplní na Stránské skále (24-32 Brno)
    K úmrtí prof. dr. Jana Krejčího, DrSc.
    Krystalický vápenec a s ním spjatá hydrogeologická struktura u Senorad (24-33 Moravský Krumlov)
    Křemenná výplň trhlin ve fylitech z údolí Chvojnice
    Limonit z Chvalovic u Znojma
    Mineralogické projevy silicifikace zvětralin amfibolitu u Dukovan
    Minerály z omického kamenolomu
    Morfostratigrafická pozice postbadenských štěrkopísků v hliništi šlapanické cihelny. (24-43, Šlapanice)
    Morfostrukturní analýza Červeného kopce v Brně
    Morfostrukturní pozice lokalit miocenních sedimentů v Bobravské vrchovině
    Natrolit a prehnit z Mohelna
    Opál z Nové Vsi u Oslavan
    Orientační litologický průzkum svahových sedimentů na Stránské skále (24-43 Šlapanice)
    Pleistocén : historie výzkumů na území bývalého Československa
    Poznámky k morfologii a stratigrafii modřické sprašové série (24-34 Ivančice)
    Poznámky k nalezištím a genezi moravských silicifikovaných dřev
    Poznámky k novým odkryvům postbadenských štěrkopísků v Brně a okolí
    Projev inverze tvarových prvků na Malé Klajdovce (42-32 Brno)
    Projevy tzv. strukturní kontroly v reliéfu brněnského okolí
    Říční terasa Ponávky na Kounicově ulici v Brně (Brno 24-32)
    Significance of the shear planes for identification of the solifluction phenomena
    Stratigrafie pleistocenních sedimentů na Dominikánském náměstí v Brně (24-34 Ivančice)
    Údolí na zlomových liniích v Hrubém Jeseníku
    Valounová asociace štěrkopísků nízké říční terasy v Brně-Pisárkách (24-34, Ivančice)
    Valouny oftalmitu ze štěrků Sázavy v Havlíčkově Brodě
    Životní jubileum prof.Dr.Jana Krejčího, DrSc.