Record details

Name
    Klaučo, Stanislav
Author of Article
    Aplikácia faktorovej analýzy pri riešení genézy geotermálnych vôd
    Hodnotenie akosti podzemných vôd aluviálnych sedimentov na Slovensku
    K problematike tvorby chemického zloženia krasovej vody (Nízke Tatry- Demänovská dolina)
    Lokálny monitoring kvality podzemných vod v polnohospodártsve
    Použitie spektrálnej analýzy pri hodnotení hydrogeologických meraní
    Poznatky z overovania tesnosti vane plavebných komôr stupňa Gabčíkovo