Record details

Name
    Klika, Z.
Author of Article
    Clay Minerals - humic acid systems:Cu(II) sorption studied by means of modified electrodes
    Composition of bitumenous coal in dependence on environment and temperature of alteration
    Critical evaluation of sequential extraction and sink-float methods used for the determination of Ga and Ge afinity in lignite
    Distribution of Ge and Ga in lignite
    Ecologically acceptable utilisation of domestic coal resource
    Identifikace komplexů hliníku v uhlí metodou NMR tuhé fáze
    Interactions of Cu(2) with montmorillonite-humic acid system studied by means of modified carbon paste electrodes
    Ion exchange reactions of zinc and cadmium with Na-montmorillonite
    Mathematical modelling of bituminous coal seams burning out
    Modified electrodes:sorption of Cu(II) on Montmorillonite-humic acid system
    Multivariate statistical assessment of coal properties
    Nature of high oxyreactivity of oxidative altered bituminous coals
    Organické sloučeniny v odvalech černouhelných dolů studované GC/MS a Py-GC/MS
    Possible forms of occurence of trace elements in coal substance
    Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Solution of Problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous Coal
    Solution of problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
    Uhlíkaté částice v odvalech po těžbě černého uhlí
    Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí
    Vyhodnocení vzájemných korelačních vztahů mezi uhelnými charakteristikami a technologickými a texturními parametry koksů
    Vznik sekundárních minerálů v hořících odvalech na vybraných lokalitách uhelných pánví v ČR