Record details

Name
    Klika, Zdeněk, 1943-
Author of Article
    Alterovaná uhlí z okolí těles pestrých vrstev hornoslezské černouhelné pánve - oxidovaná uhlí
    Ash characteristic in co-combustion of coal with wood residue, sewage sludge and municipal waste
    Clay minerals - humic acid systems: Cu(II) sorption studied by means of modified electrodes
    Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD) and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 2, Chemical Composition of the Inorganic Matter of the OKD Coal and its Changes during Laboratory Combustion of Seam Samples of OKD Coals
    Composition of bituminous coal in dependence on environment and temperature of alteration
    Contribution to the evaluation of leaching from ash
    Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
    Distribuce stopových prvků v českém černém a hnědém uhlí
    Distribution of rare elements in red-bed bodies of Upper Silesian Coal Basin
    Důvody zvýšené predispozice k samovzněcování oxidačně alterovaných uhlí
    Ecologically Acceptable Utilisation of Domestic Coal Resources
    The effect of coal combustion temperature on mineralogical composition and content of residual trace elements in ash
    Ekologicky přijatelné využití černého uhlí
    Ekologicky přijatelné využití domácích uhelných zdrojů
    The elements distribution during the co-combustion of coal, wood, sludge, plastic and soap
    Environmentally acceptable utilization of hard coal
    Geochemie pestrých vrstev ostravsko-karvinského souvrství.1. Horniny - hlavní oxidy prvků
    Geochemistry of rocks from red beds in Ostrava-Karviná Coal Basin
    Intercalation of Na-montmorillonite with tetraalkyl-(aryl) ammonium cations
    Ion exchange reactions of zinc and cadmium with Na-montmorillonite
    Jílové minerály štýrských příkrovů v jižní čísti ostravsko-karvinského revíru
    Klasifikace alterovaných uhlí spjatých s tělesy pestrých vrstev karbonu hornoslezské černouhelné pánve
    Kvantitativní stanovení vybraných minerálů v klastických sedimentech metodou infračervené spektroskopie
    Leachability of selected trace elements in lignite and its combustion products
    Modified clays and their utilization for immobilization the waste materials from water solution
    Modified electrodes: Sorption of Cu (II) on montmorillonite-humic acid system
    Molecular simulations of montmorillonite intercalated with aluminium compley cations. Part I.: Intercalation with /Al13 O4 (OH)24+x(H2O)12-x/ (7-x)+
    Molecular simulations of montmorillonite intercalated with aluminium compley cations. Part II.: Intercalation with Al(OH)3 - fragment polymers
    Molecular simulations of the montmorillonite structure intercalated with aluminium complex cations
    Optimization procedures for quantitative determination of minerals and partitioning of Mn, Cr, Ni and Co in laterites
    Oxidative altered coal from the Upper Silesian Coal Basin
    Postsedimentary alterations of the seam No. 30a (Namurian C) in red beds of the Doubrava mine in Ostrava-Karviná Coal District
    Postsedymantacyjne zmiany pokładu węgla 30a (namur dolny) w pstrych utworach w kopalni węgla Doubrava w rejonie Ostrawsko-Karvińskim
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
    Quantitative mineralogical analysis of Carboniferous sedimentary rocks
    REE and transition element geochemistry of Cuban ophiolites
    Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Solution of problems connected with high sontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
    Solution of Problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals.
    Sorpce Cs v bentonitech a sedimentárních horninách
    Sorpce těžkých kovů na jílové minerály
    Stanovení a distribuce stopových obsahů amoniaku v biotitech metamorfovaných hornin desenské skupiny
    Stanovení karbonátů v klastických sedimentech metodami fázové analýzy
    The study of higher ash lignite composition on affinity and volatility of toxic elements and substances for energetic utilization
    Testování metody CQPA pro rozpočet minerálních fází v granitoidech
    Thermally altered coal from Upper Silesian Coal Basin
    Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí
    Výskyty datolitu v oblasti hornin těšínitové asociace
    Water leaching of alkaline metals, Al and Si from selected aluminosilicates
    Water leaching of cesium from selected cesium mineral analogues
    Závislost koncentrace prvku v uhlí a v popelu na obsahu popela v uhlí