Record details

Name
    Knésl, Ilja
Author of Monograph
    Analýza aplikace environmentálních principů trvale udržitelného rozvoje při využívání nerostných zdrojů v členských státech EU
    Assessment of impacts of mining and mineral processinfg on the environment and human health in selected regions of the Central and Copperbelt provinces of Zambia. Part Ndola
    Assessment of impacts of mining and mineral processing on the environment and human health in selected regions of the Central and Copperbelt Provinces of Zambia
    Assessment of the mining and processing of ores on the environment in mining districts of Namibia. Final report of the Project of the development Assistance Programme of the Czech Republic
    Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů
    Impact assessment of mining and processing of ores to the environment in mining districts of Namibia. Final report for the year 2004
    Litologický, strukturní a geochemický výzkum mineralizace v oblasti zambijského mědného pásu; s environmentálními důsledky staré těžby
    Monitorování prašného spadu z hutě v Nkaně a environmentální vzdělávání na středních školách Nkana, Wusakile a Mukuba v Kitwe v Zambii
    Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
    Nerostný surovinový potenciál CHKO v ČR a limity jeho využití
    Odborný posudek ČGS z hlediska geologie k žádosti Česko-bavorského parku, české části , o zařazení do Sítě národních parků na základě směrnice MŽP č. 6/2007
    Provedení terénního šetření možného vlivu starého důlního díla na nemovitost v Jáchymově č.p. 535
    REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA KARLOVARSKÉHO KRAJE
    Revize aktuálního stavu zajištění starých důlních děl
    Řešení dopadů vlivu těžby a zpracování rud na životní prostředí a zdraví obyvatel ve vybraných oblastech Centrálí provincie a provincie Copperbelt
    Stanovisko ČGS k oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení o umístění stavby kabelového rozvodu nízkého napětí (dále jen kNN) pro pozemek parc. č. 938/1 v k.ú. Horní Slavkov
    Stanovisko ČGS k plánovanému vybudování kořenové čistírny odpadních vod v obci Horní Slavkov v k.ú. Třídomí na parcelách č. 32/1 a 130/5
    Stanovisko ČGS k zahájení řízení o změně stavby před dokončením na "Rekultivace území - Smolnická výsypka Chodov, Božíčany" na pozemku parc. č. 1697/65, 1697/88 v k.ú. Božičany, 2600/1, 2602/1 v k.ú. Dolní Chodov a 282/1 v k.ú. Stará Chodovská
    Stanovisko ČGS k zahájení územního řízení na "plynovod pro plánovanou výstavbu na pozemcích parc. č.p. 661/1, 661/2 v obci a katastrálním území Svatava"
    Stanovisko ČGS k žádosti o stavební povolení a žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 2264/32 v kú Horní Slavkov a oznámení o spojení územního a stavebního řízení
    Stanovisko ČGS ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení na "Výstavbu plynovodu a plynovodní přípojky areálu PENTAR, a.s." na pozemcích parc. č. 1967/8, 1967/10, 1967/21, 1967/25, 2016/2 a 2047/1 v k.ú. Horní Slavkov
    Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků Zlínského kraje
    TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ, JEHO NÁSTROJE A NÁVRH FUNKČNÍHO MODELU PRO ČR
    Upper Pleistocene loess/paleosols sequence from Central Bohemia
    Vliv těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí - závěrečná zpráva
    Vyjádření ČGS ke stavebnímu řízení "Přístavba skladu výrobků SO 004" v k.ú. Sokolov na pozemkách č. p. 1210/1, 1210/138 a 1210/140
    Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-221 Stráž nad Ohří
    Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-222 Kadaň
    Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-223 Kyselka
    Vysvětlivky k mapě geofaktorů ČR list 11-224 Nepomyšl
    Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000, list 03-144 Tanvald
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:025 000 list 11-224 Valeč
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-221 Stráž nad Ohří
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-222 Kadaň
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-223 Kyselka
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-224 Nepomyšl
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa nerostných surovin - 11-242 Valeč
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa nerostných surovin - 12-133 Jesenice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-213 Ktiš
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 12-133 Jesenice
    Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vliv jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie. Závěrečná zpráva za rok 2005
    Zhodnocení vlivu těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v oblasti Zambijského měďného pásu a návrh monitorovacího systému znečištění těžkými kovy a sírou
    Zpráva o průběhu geologických prací na lokalitě Calaw - surovina: hnědé uhlí
    Zpráva o průběhu geologických prací v oblasti cementárny Jabal Seraj - cementářské suroviny
Author of Article
    Anomální koncentrace platinoidů v ofiolitových chromitech a Cu rudách vázaných na bazické a ultrabazické horniny Polárního Uralu, Rusko
    Biogeochemická akumulace těžkých kovů na haldě opuštěného uhelného a uranového dolu v Bečkově u Žacléře
    Biologická přístupnost kovů v půdách kontaminovaných při těžbě a zpracování olověných a zinkových rud v Kabwe (Zambie)
    Differences in the bioaccessibility of metals/metalloids in soil from mining and smelting areas (Copperbelt, Zambia)
    Differences in the bioaccessibility of metals/metalloids in soils from mining and smelting areas (Copperbelt, Zambia)
    Distribuce Pt-kovů v nemineralizovaných horninách letovického metaofiolitového komplexu
    Distribution of Pd and Pt in different ore deposits of the Polar Urals
    Dobšice a Zeměchy - perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu
    Dobšice near Znojmo - the development of the Upper Pleistocene loess/paleosols sequence from the Southern Moravia (Czech Republic)
    The etent of arsenic and of metal uptake by aboveground tissues of Pteris vittata and Cyperus involucratus growing in copper- and cobalt-rich tailings of the Zambian Copperbelt
    Frakcionace platinoidů v různých typech geologického prostředí na příkladech vybraných rudních ložisek Polárního Uralu v Rusku
    Geochemie a mineralogie platinoidů v chromitových rudách z ložiska Centralnoje I, Polární Ural, Rusko
    Heavy minerals in the Kafue River sediments, Copperbelt Mining District, Zambia: Indicators of industrial contamination
    The heavy minerals in the Kafue River sediments, the Copperbelt Mining District, Zambia: Indicators of industrial contamination
    Hory jsou plné india, ale na těžbu to není. Zatím
    Human health risks associated with historic ore processing at Berg Aukas, Grootfontein Area, Namibia
    Hydrothermal alteration of the graphitized organic matter at the Kansanshi copper deposit,Zambia
    Hydrothermal alteration of the graphitized organic matter at the Kansanshi Cu (Au-U-) deposit, Zambia
    Impact of mining and processing of copper and cobalt ores on the environment and human health in the Copperbelt province of Zambia
    Impact of the ore processing on the environment in the Tsumeb area, Namibia
    Impacts of mining and processing of copper and cobalt ores on the environment and human health in the Central-northern part of the Copperbelt Province of Zambia: An overview
    Impacts of ore processing on human health in the Tsumeb area, Namibia
    Kontaminace půd těžkými kovy v okolí závodu na výrobu olovnatého skla ve Světlé nad Sázavou
    Metals and arsenic in cassava: Indicators of contamination un the Zambian Copperbelt mining district
    Možnosti a využití přenosného rentgen-fluorescenčního spektrometru při tvorbě odvozených geologických map ČR v měřítku 1: 25 000 na příkladu distribuce As v jižní části Doupovských hor
    Paleoenvironmental evolution of the Lower Miocene organic clays (the Sokolov Basin, Eger Graben, Czech Republic): Inorganic proxies
    PGE in Chromite Ores Hosted by Ophiolitic Upper Mantle: the Centralnoye I Deposit, Polar Urals, Russia
    PGE in ultramafic rocks of the hidden ophiolite complex near Svitavy, Bohemian Massif
    PGE mineralisation of the Bohemian Massif, Czech Republic; An overview
    Porovnání výsledků klasických analytických metod s metodou přenosné rentgen-fluorescenční spektrometrie na mapových listech 1 : 25 000 Brno-sever a Mokrá-Horákov
    Potential human health risks associated with historic ore processing at Berg Aukas, Grootfontein area, Namibia
    Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu 'ZAMBIE - 2001'
    Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu Zambie 2001
    Prosperous Mafic and Ultramafic Bodies for PGE Mineralization in the Bohemina Massif
    Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve
    Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve
    Remote Sensing Study and Petrological Characteristics of Raw Materials for Cement Industry in Jabal Seraj Area, Afghanistan
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Rychlé stanovení stopových prvků přenosnou rentgen-fluorescenční spektrometrií v geologickém výzkumu, při prospekci a v některých environmentálních aplikacích
    Soil contamination and health risks associated with former Pb and Zn ore smelting in Kabwe, Zambia
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie
    Validace terénního rentgen-fluorescenčního spektrometru pro potřeby analýz půd, říčních sedimentů a suspendované hmoty
    Využití gamaspektrometrie a metody RFA na vybraných lokalitách průzkumu a těžby uranu na území Krkonošského národního parku
    Zeměchy - Upper Pleistocene loess/paleosols sequence from Central Bohemia
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí