Record details

Name
    Knejzlík, Jaromír
Author of Monograph
    Distribuovaný řídící a měřící systém a seizmické zatížení v roce 2007 historického dolu Jeroným v Čisté. Výzkumná zpráva
    Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů /v české části hornoslezské pánve/. Závěrečná zpráva grantového projektu
    Experimentální měření seismických účinků odpálení náloží v prostoru letecké střelnice Milovany (VVP Libavá)
    Historický Důl Jeroným v Čisté
    Hodnocení experimentálního měření seismického efektu vyvolaného trhacími pracemi na Dole Rožná 1. Výzkumná zpráva
    Hodnocení seismického měření v důlním poli Rožná 1. Výzkumná zpráva
    Hodnocení seizmického projevu SL jevů z roku 2006 v obci Kaczyce (Polsko)
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Návrh metod měření a posouzení vlivu technické seizmicity spojené s vedením podzemního díla na objekty na povrchu
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Seizmická registrační aparatura PCM3-EPC3 a distribuovaný měřící systém v Dole Jeroným
    Seizmická registrační aparatura PCM3-EPC4
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2012 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2013 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení historického Dolu Jeroným v Čisté v roce 2008 a distribuovaný měřicí systém
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2012
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2013
    Seizmický projev trhacích prací v okolí lomu Dewon, lokalita Jarnoltówek, Polsko
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Zdroje a vlastnosti vlnového pole krátkoperiodického seismického neklidu v ostravsko-karvinském regionu a jeho vývoj v prostoru a čase. Závěrečná zpráva grantového projektu
Author of Article
    Adaptation of the S-5-S Pendulím Seismometer for Measurement of Rotational Ground Motion
    Amplifying the amplitude of seismic waves in overlying formations in the Karviná part of the OKR
    Analysis of seismic events induced by blasting operations in the opencast mine
    Analýza projevů důlně indukovaných jevů z karvinské oblasti ve frekvenční oblasti
    Analýza vlivu důlně indukované seismicity na povrch na karvinsku
    Aparatura pro měření měrného odporu a teploty ve štíhlých vrtech ROT100
    Application of Newly Developed Rotational Sensor for Monitoring of Mining Induced Seismic Events in The Karvina region
    Application of newly developed rotational sensor for monitoring of mining induced seismic events in the Karvina region
    Attributes of Rotational Component of Mining Induced Seismic Events
    Coherence Spectra of Rotational and Translational Components Recorded by the S-5-SR Sensor
    Conical borehole strain gauge probe applied to induced rock stress changes measurement
    Conical strain gauge probe for stress measurement (delopment)
    Conical strain gauge probes for stress measurement
    Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to seismological monitoring in Silesia and northern Moravia
    Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to Seismolological Monitoring in Silesia and Northern Moravia
    Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
    Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
    Cultural Monument Jeroným Mine, Czech Republic - Contribution to the Geomechanical Stability Assessment
    Data transmission from seismic stations via network AGNES using GSM-GPRS technology
    Data transmission from seismic stations via network AGNES using GSM-GPRS technology
    Decade of seismological observations in the northern part of Moravo-Silesian region
    Decade of seismological observations in the northern part of Moravo-Silesian region
    Development of conical probe for stress measurement by borehole overcoring method
    Distribuovaný systém pro monitorování v Dole Jeroným v Čisté
    Example of mining induced seismicity monitoring in surface structure in the Karviná area
    Examples of vibrations generated by quarry blasts in tertiary sedimentary basin
    Experimental local seismic network in the A.Zápotocký Mine of the Ostrava-Karviná Coal Field
    Experimental measurement of vibration induced by quarry blasts and evaluation of their effects on buildings
    Experimentální aparatura pro měření seismických a akustických účinků trhacích prací na těleso přehradní hráze v Pontevedře
    Experimentální měření rychlosti kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Experimentální měření seismických účinků trhacích prací v historickém Dole Jeroným
    Field Measurements of Surface Seismic Vibrations Provoked by Mining in the Karvina Region
    First experiences of rock stress changes measurement by conical gauge probe
    First results of conical borehole strain gaugage probes applied to induced rock mass stress changes measurement
    First results of conical borehole strain gauge probes applied to induced rock mass stress changes measurement
    Frekvenční studie přirozeného elektromagnetického pole
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - A complex geodynamic analysis
    Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - a complex geodynamic analysis
    Geoacoustic measurement on high artificial slopes
    Geoacoustic measurement on high artificial slopes
    Geofyzikální a seizmologická měření na lokalitě historického Dolu Jeroným v Čisté
    Hodnocení seismických účinků důlně indukovaných seismických jevů na povrchové objekty - Review
    Influence of basin structures on the shape of wave pattern of induced seismic events: example of the North Bohemian brown coal basin.
    The Influence of basinal structures on the shape of wave patterns of induced seismic events: An example from the North Bohemian Brown Coal Basin
    The Influence of basinal structures on the shape of wave patterns of induced seismic events: An examples from the North Bohemian Brown Coal Basin
    Inovace sond CCBM pro distribuované měřicí systémy
    Instrumentation for measurement of acoustic emission during laboratory tests
    Instrumentation of the Local Seismic Stations HRMC and ZLHC (Northern Moravia)
    Investigation of the mechanical and physical properties of greywacke specimens
    Jednoduchý terénní rezistivimetr do štíhlých hydrogeologických vrtů
    Katalogy registrace frenštátské sítě seismického polygonu OKD
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004-2005
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Koncepce geotechnického monitoringu ve středověkém dole
    Koncepce jednoduché aparatury pro geoelektrická měření v aridních oblastech
    Koncepce modernizace seismické stanice Ostrava-Krásné Pole
    Large-hole blasting test in the Jakubčovice nad Odrou guarry
    Local seismic network in southern part of the Ostrava-Karviná Coalfield
    Measurement and interpretation of harmonic seismic signals induced by industrial activity
    Measurement and interpretation of harmonic seismic signals induced by industrial activity
    Measurement of Seismic Manifestations Evoked by Small Blasts in a Deep Mine
    Measurement of stress change tensor by conical gauge probe
    Measurement of stress tensor and stress changes induced by progress of long wall
    Measurements and seismic effects of vibrations caused by urban tunneling
    Měření a interpretace průmyslové seismicity ve výrobní hale
    Měření přetvárných vlastností a akustických emisí hornin při jednoosém zatěžování
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Měření tenzoru indukovaných napěťových změn tenzometrickou kuželovou sondou v OKR
    Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
    Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
    Metodika posuzování seizmického zatížení historických důlních děl na příkladu Dolu Jeroným Čistá
    Mikroseismický neklid na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole
    Mine Water Movement in Shallow Medieval Mine Jeroným (Czech Republic)
    Mobility of Tectonic Zones in the Northen Part of the Moravo-Silesian Region and Their Earthquake Activity
    Mobility of tectonic zones in the northern part of the Moravo-Silesian region and their earthquake activity
    Moderní metoda digitalizace seismického signálu
    The monitoring of seismic events in the East Sudety Mts. in period 2000-2001
    The monitoring of seismic events in the East Sudety Mts. in period 2000-2001
    Monitoring of weak local seismic activity in the Northern Part of the Moravo-Silesian Zone, Bohemian Massif
    Monitorovací systém ve středověkém Dole Jeroným s telemetrickým přenosem dat
    Monitorování akustické emise při laboratorních zkouškách horninových zkušebních těles v prostém tlaku
    Monitorování seismicity východního okraje Českého masívu solitérními stanicemi ÚGN
    Monitorování úrovně hladin akumulovaných vod v Dole Jeroným
    Morfotektonická studie opavské oblasti
    Možnosti posouzení efektu zesílení seizmických vln v zastavěných oblastech
    Navázání stupnice měřených rychlostí kmitání na podnikový etalon
    Nové prostředky pro měření napětí v kotevní výztuži
    Nové prvky distribuovaného měřícího systému na středověkém Dole Jeroným v Čisté
    Očekávaná seismicita severní části moravsko-slezské oblasti
    Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
    Polarization diagrams of rockbursts from Ostrava-Karviná district
    Polarization diagrams of rockbursts from the Ostrava-Karviná District
    Posouzení seizmického zatížení Stonavy slabými důlně indukovanými seizmickými jevy - výsledky experimentálního měření
    Poznámky k monitorování seismického efektu trhacích prací na Chomutovsku
    Poznatky z dlouhodobého sledování přirozené a indukované seismicity v moravsko-slezském regionu
    Poznatky ze zkušebního provozu seismické stanice Raduň u Opavy
    Present Day Earthquake Activity of the Moravo-Silesian Region: (Registration by the HRMC, ZLHC and ZARC seismic stations)
    Present microearthquakes activity occurring in Silesia and northern Moravia
    Problémy s měřením PVEP v zastavěných oblastech
    Provádění trhacích prací v okolí přehradních objektů
    Průběžné výsledky geomechanických měření v Dole Jeroným v Čisté
    Přehled výzkumu Ústavu geoniky AV ČR s využitím dat frenštátské sítě RSP
    Příspěvek geofyziky k analýze seismicity v OKR
    Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeronym Mine - modular system
    Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeroným Mine - modular system
    Recording of Mining Tremors from Poland by the SPF Local Seismic Network in the Czech Republic
    Response of a Panel Building to Mining Induced Seismicity in Karvina Area (Czech Republic)
    Response of selected sites in Karvina region during mining induced seismic events
    Rock mass behavior control during exploitation of rockburst prone coal seams - American and Czech approach and experiences
    Rock mass behavior control during exploitation of rockburst prone coal seams - American and Czech approach and experiences
    Rozšíření distribuovaného měřicího systému na dole Jeroným o měření výšky stropu komory K2 laserovým dálkoměrem
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Second generation of conical strain gauge probe for stress measurement in rock massif
    Second generation of conical strain gauge probe for stress measurement in rock massif
    Seismic measurement on Pontevedra dam
    Seismic noise observed at the station Ostrava-Krásné Pole (OKC)
    Seismic Recording Apparatus PCM3-EPC
    Seismic station with geomechanical network in medieval mine
    Seismicity of the East Sudeten as recorded by solitary triggered stations of UGN
    Seismicity of the East Sudeten as recorded by solitary triggered stations of UGN
    Seismicity of the Region with a fading tectonomagmatic mobility: an example from the Opava area
    Seismická registrační aparatura PCM3-EPC
    Seismická registrační aparatura PCM3-EPC
    Seismické jevy vyvolané trhacími pracemi v povrchových dolech
    Seismický neklid v Ostravě a jejím okolí
    Seismological Experiment in Stonava Area: Evaluation of Validity of Measured Data
    Seismological measurement in the Moravo-Silesian Region in 2003
    Seismological measurement in the Moravo-Silesian Region in 2003
    Seismological monitoring in Ostrava area
    Seismological monitoring in Ostrava area
    Seismological observations at discrete sites during the seismic experiment Sudetes 2003
    Seismological observations in the Northern Part of Moravia, Czech Republic
    Seismologický experiment z Karvinska v roce 2004
    Seismometer SM3 as displacement sensor
    Seismometer SM3 as displacement sensor
    Seizmické aparatury pro povrchové stanice experimentální důlní sítě
    Seizmické zatížení lokality dolu Jeroným v období Kraslického roje v roce 2008
    Site response investigation at the seismological station Ostrava - Krásné Pole (OKC)
    Snímání přetvárných charakteristik a akustických emisí hornin při zatěžování prostým jednoosým tlakem
    Some features of seismic waves observed in the territory of Northern Moravia and Silesia
    Some features of seismic waves observed in the territory of northern Moravia and Silesia
    Some Features of Seismic Waves Observed on the Territory of Moravia and Silesia
    Současné poznatky z provozu seismické stanice Ostrava - Krásné Pole (OKC)
    Source Parameters of Mining Induced Seismic Events in Czech Part of the Upper Silesian Coal Basin
    Source parameters of mining induced seismic events in Zabrze Mine (Poland): Preliminary results
    Spectral properties of Seismic waves during quarry blasts
    Spectral ratio evaluation of mining induced seismic events from Karviná region,Czech Republic
    Structural response by mining induced seismic events in the Karviná Area, Czech Republic
    Stručná zpráva o pokračování seismického monitorování na východním okraji Českého masivu
    Studie provedení JB měřícího přístroje pro sledování vertikálních pohybů v masivu
    Studie přenosového systému pro sledování vertikálních pohybů v masivu
    Systematic measurement and preliminary evaluation of seismic vibrations provoked by mining induced seismicity in the Karviná area
    Systematické meření a předběžné hodnocení seismického kmitání vyvolaného důlní seismicitou v karvinské oblasti
    Technické vybavení seismických stanic HRMC a ZLHC
    Tenzometrická měření přetvárných vlastností hornin v laboratorních podmínkách
    Tenzometrická měření přetvárných vlastností materiálů
    Třísložkové digitální seismografy na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC)
    Two seismic monitoring systems in Ostrava-Karviná Coal Basin
    Using of conical gauges probe for measurument of stress changes induced by progress of long wall
    Vibrace vyvolané odstřelem trhavin při ražbě mělkého důlního díla
    Vibrační projevy kovacího lisu
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Vlnový obraz seismických jevů vyvolaných trhacími pracemi na Chomutovsku
    Výsledky komprese syntetických dat užitím waveletové transformace
    Využití kuželové tenzometrické sondy pro dlouhodobá měření změn napětí
    Weak natural earthquakes in the Opava area in period 1997-1999
    Základní dynamické charakteristiky budovy na Karvinsku získané seismickým monitorováním
    Záznam seismických dat v počítači přes paralelní port