Record details

Name
    Koloušek, David
Author of Article
    Hydrotermální alterace semisyntetických skel směsným roztokem 2M Na2CO3 a 2M K2CO3
    Hydrotermální alterace teplárenského popílku z Český Budějovic
    Mineralogické výzkumy v Českém Krasu
    Modified low-grade aluminosilicates as effective sorbents of hazardeous oxyanions from aqueous systems
    Mokrá u Žlutic, lokalita gibbsitu, böhmitu a zeolitů
    Removal of As V, Cr VI, CR VI, and V V from solutions by calcined hydrotalcite and regeneration of used sorbent
    Removal of AsV, CrVI, and VV from solutions by calcined hydrotalcite and regeneration of used sorbent
    Sorpce kovových iontů zeolity syntetizovaných z popelů
    Sorption of hazardous arsenic from aqueous systems
    Stability of arsenic species in soils contaminated naturally and in an anthropogenic manner
    Utilization of synthetic phillipsite as a means for decreasing the concentration of ammonium ions in waste waters
    Vztahy mezi syntézou v laboratoři a distribucí zeolitů v sedimentech
    Vztahy mezi syntézou zeolitů v laboratoři a distribucí zeolitových zón v sedimentech