Record details

Name
    Konečný, Pavel
Author of Monograph
    Studie technologie výstavby, životnosti a teplotních vlivů podzemního Centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva
    Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu č.105/95/0473 Plynopropustnost sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
Author of Article
    Analýza deformace a porušení horninových vzorků fyzikálními metodami v průběhu zatěžování
    Biotitické dioritové porfyrity ve vrtu ČE-1 (Čeladná)
    Changes in gas permeability of sedimentary rocks in the process of their deformation
    Changes in gas permeability of sedimentary rocks in the process of their deformation and in view of their porosity and structure
    Changes in gas permeability of sedimentary rocks in the process of their deformation and in view of their porosity and structure
    Characterization of Gypsum from quarry Kobeřice (Czech Republic)
    A comparative study of influence of temperature on granites from India and Czech Republic
    Comparison of the measurement of changes of the ultrasonic wave velocity in the process of deformation for different types of equipment
    Discontinuities: Filtration properties in triaxial state of stress
    Effect of technology of Rock samples cutting on samples strength properties
    Evaluation of rock failure by various physical methods in laboratory conditions
    Exkurze do slezské a podslezské jednotky vnějších Západních Karpat
    Exkurzní průvodce - Devonské, spodnokarbonské a neogenní sedimenty v oblasti Hranic na Moravě
    Exkurzní průvodce
    Factors influencing the origin of the acoustic emission in rock samples in unaxial stress conditions
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Filtration Properties of Discontinuities in Triaxial State of Stress
    Gas Permeability Changes in the Rock Specimen during the Triaxial Compression Test
    The history of measurement of rock mechanical properties at the Institute of Geonics AS CR
    Hornina jako porézní prostředí: Plynopropustnost za trojosého stavu napjatosti
    Hvězdovec aneb křemen hvězdnatý z Bělé pod Pradědem
    Influence of temperature on permeability and stress strain behaviour of granodiorite
    Influences of Temperature and Regime of Tempering on Changes Physical Properties of Granite
    Investigation of the mechanical and physical properties of greywacke specimens
    Krátký pohled na geologii Somalilandu
    Laboratorní měření mechanických vlastností hornin na ÚGN
    Laboratory measurement of the ultrasonic wave velocity in triaxial conditions
    Measurement of gas permeability of coal and clastic sedimentary rocks under triaxial stress conditions
    Measurement of gas permeability of coal and clastic sedimentary rocks under triaxial stress conditions
    Measuring of gas permeability of Coal and clastic sedimentary Rocks at triaxial state of Stress
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Měření přetvárných vlastností a akustických emisí hornin při jednoosém zatěžování
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Methods of measurement of gas permeability in the triaxial state of stress
    Metody měření plynopropustnosti za trojosého stavu napjatosti
    Mineralogické a petrologické metody v paleontologii
    New Method of testing tensile strength of rocks
    Non-destructive methods of failure analysis of rock material in laboratory conditions
    Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
    Occurrence of coal near Erigavo (Republic Somaliland)
    Permeability of Coal of the Upper Silesian Basin
    Permeability of Coal of the Upper Silesian Basin (Czech Republic)
    Physical properties of carboniferous and permian rocks: comparison
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Příspěvek k měření pevnosti v tlaku u karbonských klastických sedimentárních hornin
    Rock Mass as a porous medium: Gas filtration ability in triaxial state of stress
    Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Skoryl-dravit z pegmatitů strážeckého moldanubika
    Snímání přetvárných charakteristik a akustických emisí hornin při zatěžování prostým jednoosým tlakem
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Tenzometrická měření přetvárných vlastností hornin v laboratorních podmínkách
    Tenzometrická měření přetvárných vlastností materiálů
    Two technologies of rock samples cutting:Their effect on samples strength properties
    Utilization of Image Analysis in Herpetology
    Vliv porozity a struktury sedimentárních hornin na jejich plynopropustnost
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Vliv technologie tvarování horninových vzorků na jejich pevnostní vlastnosti
    Vliv teploty a režimu temperace na změny fyzikálních vlastností granitu a pískovce
    Vůdčí korelační horizonty svrchních petřkovických vrstev v oblasti Ostravy, Paskova a Staříče
    Wplyw obciazec termicznych na zmiany przepuszczialnošci próbek skal w trójosiowym stanie naprazenia
    Zaleznošč pomiadzy morfologie powierzchni przelamów skalnych a ich przepuszczalnosie w trójosiowym stanie naprezenia
    Změny přetvárných vlastností hornin v průběhu zatěžování za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Změny rychlosti šíření ultrazvukových vln v procesu deformace
    Změny statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování
Editor of Monograph
    Documenta geonica 2001. Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials
    Eurock 2005. Impact of Human Activity on the Geological Environment. Proceedings