Record details

Name
    Konzalová, Magda
Author of Monograph
    Die obereozäne Flora der Staré Sedlo-Schichtenfolge in Böhmen (Mitteleuropa)
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-122 Brněnec. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. Česká geologická služba. Praha
Author of Article
    Azolla remains from the Lower Miocene of the North-Bohemian Basin, Czechoslovakia
    Biostratigrafie terciérních uhlonosných uloženin ČSR
    Biostratigraphy
    Biostratigraphy of Tertiary coal-bearing deposits of Bohemia and Moravia (C.S.R.)
    Comparison of the Eocene plant assemblages of Bohemia (Czech Republic) and Saxony (Germany)
    Correlation of palaeoecological conditions in the time of the Upper Eggenburgian-Karpatian on the basis of microfloristic studies
    Correlations of paleogene palynoflora from the Bohemia, Hungary, Slovakia
    Correlations of paleogene palynoflora from the Bohemia, Hungary, Slovakia
    Cunninghamia R. Br. in the pollen spectra of Central Euroep
    Detritic coal composition - vegetation sources for the Bohemian Miocene coal basins
    An Early Eocene Fauna and Flora from 'Rote Kirche' in Gschliefgraben near Gmunden, Upper Austria
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (north Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
    Effect of relative lake-level changes in mire-lake system on the petrographic and floristic compositions of a coal seam, in the Most Basin (Miocene), Czech Republic
    Emended characteristics of Cercidiphyllum Crenatum (Unger) R. W. Brown based on reproductive structures and pollen in situ
    Emended characteristics of Cercidiphyllum crenatum (Unger) R. W. Brown based on reproductive structures and pollen in situ
    Environmental palynological study of the Upper Eocene to Lower Oligocene of the Pouzdřany and Ždanice Units, South Moravia
    Environmental palynological study of the Upper Eocene to Lower Oligocene of the Pouzdřany and Ždánice units, South Moravia
    A fertile lygodium from the cypris formation of the Cheb basin (west Bohemia, Czechoslovakia)
    Filicinae a ostatní vybrané rostlinné mikrofosilie z neogenních uloženin tropické oblasti Malajsie
    Filicinae a ostatní vybrané rostlinné mikrofosilie z neogenních uloženin tropické oblasti Malajsie
    Floristic changes around Stehlin's Grande Coupure in Central Europe
    Lygodium : exotická kapradina českých třetihor
    Microflora at the Tertiary sites of the faunal record in the Czech Republic
    Microfossils from the graphite phylites of the NE Bohemian Crystalline Complex
    Microfossils from the graphite phyllites of the NE Bohemian Crystalline Complex
    Microfossils of the Paseky Shale (Lower Cambrian, Czech Republic)
    Microfossils of the Paseky Shale (Lower Cambrian, Czech Republic)
    Microfossils of the Paseky Shales (Lower Cambrian,Barrandian area, Czech Republic)
    Micropalaeontological (Palynological) Records of the Ohře Rift
    Micropalaeontological (palynological) records of the Ohře Rift Volcanosedimentary Complexes in Bohemia
    Mikroflóra paleogénu pouzdřanské jednotky
    Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří (02-41 Ústí nad Labem)
    Mikrofosilie bituminózních diatomitů lokality Kundratice v Českém středohoří
    Mikropaeontologický výzkum nejvýchodnější části oherského riftu, české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén) : 02-34 Bílina
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (Severní Čechy, Miocén)
    Nález radiolarie řádu Sphaerellaria ve vrtu K-2/St (železnobrodské krystalinikum)
    Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území českéa polské části žitavské pánve
    Nové důkazy o tektonické sedimentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla. A new evidence on tectonic segmentation of the Teplice thermal spring line near Pravřídlo
    Nové důkazy o tektonické segmentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla (02-32 Teplice v Čechách)
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat (02-12 Teplice v Čechách, 34-11 Hustopeče)
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat. A new records and evidence of the family Pinaceae and Taxodiaceae within the marine sediments of the Bohemian Upper Cretaceous and Palaeogene of Western Carpathians
    On paleofloristic and paleoclimatic changes during the Neogene of Eastern and Central Europe on the basis of palynological research
    Organic-walled microbiota from the greywackes and other siliciclastic sediments of the Barrandian Neoproterozoic (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Organic-walled microbiota from the greywackes and other siliciclastic sediments of the Barrandian Neoproterozoic (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Paleobotanická data k biostratigrafii a korelaci uloženin Chebské pánve
    Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan (34-11 Hustopeče)
    Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan
    Paleoekologie vybraných poloh cyprisového souvrství (Sokolovská pánev)
    Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
    Paleogene plant mikrofossils from the basal strata of the Cheb basin (tertiary, Czechoslovakia)
    Palynological investigation of the basal Tertiary sediments (Paleogene) in western Bohemia and their correlation with the Carpathian region
    Palynological investigations in the Swiss Molasse Basin, first results from the USM Lower Freshwater Molasse, Oligocene to Early Miocene)
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén (02-33 Chomutov)
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, Severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén
    Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (Kampan?)-Paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední Východ)
    Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (kampan?)-paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední východ)
    Plant microfossils from the Most Basin - the Bílina and Žatec Delta environment (Tertiary, Lower Miocene, North Bohemia)
    Podivuhodná nepukalka severočeských třetihor
    Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika) (03-12 Hrádek nad Nisou)
    Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika)
    Preliminary report on micropaleontological research of the Paseky Shales (Lower Cambrian, Barrandian area)
    Preliminary report on micropaleontological research of the Paseky shales (Lower Cambrian, Barrandian area)
    Preliminary report on micropaleontological research of the Paseky Shales (Lower Cambrian, Barrandian areal)
    Problematika stratigrafického zařazení zábřežské skupiny
    Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 12-11 Žatec)
    Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku. (Preliminary results of micropalaeontological /palynological/study of kaoline deposits in the Karlovy Vary and Podbořany area)
    Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij) (02-34 Bílina)
    Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij)
    RNDr. Vlasta Kneblová-Vodičková, CSc. (1919-1999). (Obituary)
    ?Scolecodonts or their immitation by graphite floccules in the crystalline limestone of Varied Group, South Bohemia
    Scolecodonts? or their immitation by graphite floccules in the crystalline limestone of Varied Group, South Bohemia
    Selected Miocene plant genera juxtaposed to the Pliocene and Quaternary Records. A Statistical approach. (Czech Republic)
    Sinice ve společenstvu akritarch v králodvorských vrstvách Barrandienu
    Sinice ve společenstvu akritarch v královodvorských vrstvách Barrandienu (králodvor)
    Some monocot pollen taxa from the Lower Miocene basal coaly deposits of the Czech and Polish parts of the Żytawa (Zittau) Basin
    Some monocot pollen taxa from the Lower Miocene basal coaly deposits of the Czech and Polish parts of the Żytawa (Zittau) Basin
    Some Monocots pollen taxa in basal coaly deposits of the Czech and Polish part of Zittau Basin
    Some of the significant plant microfossils and their assemblages common in the Bohemian, German and Austrian Tertiary
    Some remarks from paleobotany and paleontology to adaptation of plants to the stress condition and survival
    Some remarks from paleobotany and paleontology to adaption of plants to the stress condition and survival
    Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve
    Stratigrafický a paleoenvironmentální význam gymnosperm - zejména jehličin - v různých faciích české křídové pánve
    Stratigraphy and facies in the Bohemian Upper Cretaceous and Tertiary
    Stratigraphy, environment and facies in the Bohemian Precambrian
    Tercierní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice)
    Terciérní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem
    Tertiary of the Bohemian Massif
    Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)
    Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)
    Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)
    Turnover in the Precambrian and Early Palaeozoic (Mainly Cambrian) Microbiotas : An Example of the Bohemian Massif
    Turnover in the Precambrian and Early Palaeozoic (Mainly Cambrian) Microbiotas: an Example of the Bohemian Massif
    Turnover in the Precambrian and Early Paleozoic (mainly Cambrian) microbiotas: an example of the Bohemian Massif
    Upper Miocene palynomorphs from the South Moravian extension of the Vienna Basin
    Vegetation changes and development dynamic on the example of the palyno-assemblages in the Cheb Basin, Western part of the Ohře rift, within 40.4 MA to 1.8 MA (summary stratigraphical profile from the western part of the Ohře Rift, Czech Republic - palaeogene to Pliocene)
    Vegetational and facial changes of flora/microflora in the Late Eocene, Oligocene and Early Miocene
    Vegetational changes and development dynamic on the example of the palyno-assemblages in the Cheb Basin, western part of the Ohře Rift, within 40.4 Ma to 1.8 Ma (summary stratigraphical profile from the western part of the Ohře Rift, Czech Republic - Palaeogene to Pliocene)
    Vlasta Vodičková-Kneblová, 1919-1999. (Obituary)
    Volcanosedimentary Complex of the České Středohoří and Doupovské Hory Mts. in Palynological Record
    Volcanosedimentary Complex of the České Středohoří and Doupovské Hory Mts. in Palynological Record
    Volcanosedimentary complex of the České středohoří Mts. and Doupovské hory Mts. in palynological record
    Volcanosedimentary complex of the České středohoří Mts. and Doupovské hory Mts. in palynological record
    Výsledky mikropaleontologického studia některých sedimentárních útvarů Českého masívu
    Za Doc. Dr. Habil. Janinou Oszast
    Za RNDr. Naděždou Gabrielovou, CSc.
    Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment (11-444 Nýřany)
    Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment
    Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment