Record details

Name
    Kopřiva, Antonín
Author of Article
    Geochemický vývoj podzemních vod v průběhu těžby, po zatopení ložiska a při návratu k původním podmínkám
    High arsenic concentrations in mining waters at Kaňk, Czech Republic
    Interakce důlních vod s vodami povrchových vodotečí, důsledky pro hydrologické ekosystémy a rychlost návratu k původnímu stavu
    Sezónní a dlouhodobé trendy ve vývoji složení důlních vod.
    Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice
    Vyhodnocení dlouhodobých a sezónních trendů na příkladech přirozeného vývoje chemického složení důlních vod po zatopení dolů.
    Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy
    Vznik a vývoj stratifikace důlních vod.
    Změny hydrogeologického režimu při otevření, težbě, po zatopení a remediaci ložiskových oblastí