Record details

Name
    Kucharski, Robert
Author of Article
    Geofyzikálna charakteristika výskytu rudnej mineralizácie vo východnej časti Spišsko-Gemerského rudohoria
    Jednotná metodika geologických, geofyzikálnych a geochemických prác pre oblasť gemerika
    Metodika a výsledky interpretácie komplexného geofyzikálneho prieskumu Spišsko-Gemerského rudohoria
    Wglebna budowa geologiczna Karpat w šwietle kompleksowej analizy teledetekcyjno-geofizycznej