Record details

Name
    Kukutsch, Radovan
Author of Monograph
    Aplikace pozemního laserového skenování v geovědních disciplínách
    Dobývací metody hlubinného dobývání na rudních a uranových ložiscích
    Historický Důl Jeroným v Čisté
    Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Kontrola rozvolnění uhelné sloje v bocích chodby č. 300 291/1 pomocí videokamery na Dole ČSM
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik. Monografie
    Metodický pokyn k likvidaci hlubinného dolu zakládáním
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Návrh metodiky likvidace hlavních důlních děl
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Posouzení záměru ukončení výškových měření na poddolovaném území v dobývacím prostoru Pb-Zn rud Horní Město
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2012 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení historického Dolu Jeroným v Čisté v roce 2008 a distribuovaný měřicí systém
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Sledování geomechanické stability kulturní památky Důl Jeroným v Čisté okr. Sokolov
    Současné a potencionální zdroje karbonského plynu v české části Hornoslezské pánve
    Závěrečná zpráva - Realizační výstup projektu VaV ČBÚ č. 42-05
Author of Article
    Analýza stabilitních poměrů dolu Jeroným v Čisté během obnovy dědičné štoly
    Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
    Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
    Control of rockburst risk in hard coal longwall mining - A case study
    Critical places at locality Čistá, Mine Jeronym and their possible development
    Důl Jeroným v Čisté, geografie, geologie, historie, současnost
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Geomechanical and geotechnical evaluation of maingate No. 080 5253 monitoring in the conditions of the Paskov mine
    Hydrogeologické poměry dolu Jeroným v Čisté
    Impact of destress blasting on stress field development ahead of a hardcoal longwall face
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Koncepce geotechnického monitoringu ve středověkém dole
    Mine Water Movement in Shallow Medieval Mine Jeroným (Czech Republic)
    Monitoring and documentation of flaking-off phenomena in the historical Jeroným Mine
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Novodobá historie Dolu Jeroným - zajištění Dolu Jeroným v datech
    Povrchové útvary na lokalitě Čistá, Důl Jeroným po ukončení báňské činnosti
    Present situation and development trends in the area of underground nuclear waste storage sites
    Problematika SDD a ODD ve vztahu k možnostem řešení stability na příkladu Dolu Jeroným
    Průběžné výsledky geomechanických měření v Dole Jeroným v Čisté
    Příspěvek ke zprovoznění technické památky Důl Jeroným Čistá
    Rock mass fracturing in main gate roof behind advancing longwall face
    The rotation of principal axes of stress due to mine induced stresses
    Seizmický efekt trhacích prací při výstavbě tunelů
    Uplatnění metod vizuálního pozorování v historickém důlním díle Jeroným
    Utilization of old mine workings in the Czech Republic
    Utilization of terrestrial 3D laser scanner for monitoring of changes and deformation of tailgate No 40 703-1A at Karvina Mine, locality Lazy
    Vizuální monitoring na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným, okr. Sokolov, za období let 2009-2013
    Vysoké kotvení v chodbách pro dvojí použití a jejich monitoring