Record details

Name
    Lacina, Jan
Author of Monograph
    Biogeografické poměry
    Biota
    Dačice
    Dolní Kounice
    Dubňany
    Geobiocenologie II
    Geobiocenologie II. Geobiocenologická typologie krajiny České republiky
    Geoekologický posudek na realizaci projektu Přístavba statku Svratka v CHKO Žďárské vrchy. Geoekologický posudek na realizaci projektu Přístavba statku Svratka v CHKO Žďárské vrchy.
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
    Geografie malých měst 2003
    Geografie malých měst 2004
    Geografie malých měst 2005
    Geografie malých měst
    Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení
    Geografie malých moravských měst I
    Hodnocení vegetačních poměrů sesuvů z hlediska potenciální i aktuální vegetace - úvodní studie
    Holešov
    Klimkovice
    Krajina, lidé a povodně v povodí řeky Moravy
    Květnice a příroda Tišnovska
    Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2013
    Monitoring změn krajiny v okolí Rožné v důsledku těžby a úpravy uranových rud
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
    Studium a modelování antropogenního ovlivnění říční sítě NPR - Vrapač
    Vegetace
    Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou
    Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a Slezsku
    Zpráva o výzkumu jihomoravských aluviálních luk v roce 2013
Author of Article
    Acidification of primeval forests in the Ukraine Carpathians: Vegetation and soil changes over six decades
    Adaptivní sukcese v povodňovém korytě Bečvy
    Biogeografická diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí a její využití v krajinném plánování
    Biogeografický výzkum následků antropogenních a přírodních disturbancí
    Biogeografický výzkum následků antropogenních a přírodních disturbancí
    Biogeographical and geobiocoenological aspects of impacts of deep mining to the nature and landscape of Ostrava vicinity
    Biogeographical relationship between landscapes pattern, chosen local abiotic factors and vegetation in forest edges
    Biom stepí: Severopanonské stepi
    Chráněná území a další ekologicky významné lokality
    Desetiletý vývoj vegetačního krytu povodňového koryta Bečvy se zvláštním zřetelem na ekotony
    Destructional landforms arisen from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
    Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka
    Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Hanušovice/Jindřichov
    Dopady sesouvání na biotu
    Effect of Holocene landslide aktivity on the landscape pattern and behaviour in the Czech Republic..
    Ekologická síť v krajině
    Ekotony jako dynamická součást nivní krajiny
    Floods in the Morava river basin in 1997 and their consequences for the social system
    Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy
    Functional differentiation of landscapes in the area of deep coal minig downsizing in the Ostrava region
    Fyzickogeografická typizace malých měst Moravy a Slezska
    Geobiocenologická typizace Vihorlatu před téměř 40 lety - výzva k návratu
    Geobiocenologická typizace Žďárských vrchů v návaznosti na Svrateckou hornatinu
    Geobiocenologická typologie krajiny
    Geobiocenologický přístup v ekologii krajiny: koncepce, výsledky, aplikace
    Geobiocoenological typology of the Vrapac NNR
    Geoekologické aspekty tvorby harmonické kulturní krajiny
    Geography of small Moravian towns: Case study Bučovice
    Geological Problems in the Area of the Palava Biospherie Reserve
    Geomorfologický výzkum ramen Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Harmonická kulturní krajina venkova
    Harmonická kulturní krajina venkova: sny a realita
    Impacts of uranium mining and milling on the landscape in the surrounding of Rožná (Czech Republic)
    Ke studii Udržitelnost rozvoje Králické kotliny
    Krajina jako základ životního prostředí malých měst
    Landscape of small Moravian towns
    Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava river basin
    Long-term research of natural forests on permanent plots founded by Prof. A. Zlatník in protected areas of Transcarpathia
    Malé město v zázemí Ostravské aglomerace:případová studie Brušperk
    Mapování biotopů a územní systémy ekologické stability
    Modelové oblasti
    Ochrana a výzkum zbytků přirozených a přírodě blízkých lesních ekosystémů v Sýkořské hornatině
    Ochrana přírody a krajiny
    Povodeň v červenci 1997 jako přirozený revitalizační činitel na příkladu nivy spojené Bečvy
    Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
    Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
    Příroda Doubravnicka a její ochrana
    Příroda Lomnicka a její ochrana
    Příroda Skryjí a její ochrana
    Přírodní stav rostlinných společenstev. Současný stav krajiny. Kostra a územní systém ekologické stability krajiny. (Soubor 3 mapek s legendami)
    Příspěvek k diferenciaci malých měst Moravy a Slezska z hledisek biogeografických a geoekologických
    Příspěvek k poznání vývoje a změn rostlinné a živočišné složky geobiocenóz na příkladu vybraných ploch v Moravském krasu
    Příspěvek k poznání změn a vývoje vegetace sesuvů a problematice jejich fytoindikace
    Příspěvek k poznání změn dřevinného a bylinného patra přirozených horských lesů v oblasti Popa Ivana v ukrajinských Karpatech
    Příspěvek k rozmanitosti a významu liniových společenstev (ekotonů) v kulturní krajině
    Příspěvek k typizaci a hodnocení urbánní krajiny se zvláštním zřetelem na vegetaci
    Rostlinstvo v okolí Víru
    Schizofrenie esteticky vnímavého krajinného ekologa
    The Skeleton of Landscape Ecological Stability
    Slope movements and floods as the disturbance agents increasing heterogenity and biodiversity of landscape: an example from central and eastern Moravia
    Slope movements as a disturbance agent increasing heterogeneity and bidiversity of landscape in Eastern Moravia
    Staré řeky Miloše Spurného kdysi, tehdy a po třiceti letech
    Stručná charakteristika vegetační stupňovitosti ČR
    Sukcese nivních biotopů po povodni v roce 1997 na úseku řeky Bečvy
    Sukcese v povodňových korytech moravských řek na příkladu Bečvy a Desné
    Svahové pohyby jako disturbanční činitel zvyšující heterogenitu abiodiverzitu krajiny východní Moravy.
    Synalov. Krajinně-ekologické podklady pro péči o harmonickou kulturní krajinu
    Urban Environment in European Big Cities
    Uzemni systemy ekologicke stability
    Vegetační kryt Květnice a jeho změny od konce 19. století po současnost
    Vegetační poměry vybraných sesuvů v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka. (Předběžné sdělení)
    Vegetační stupně
    Vliv těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky na biodiverzitu a ráz krajiny
    Využití metod GIS a fytocenologického snímkování pro posouzení následků likvidace invazních neofytů v povodí Morávky
    Vývoj a změny bioty v Ostravsko-karvinském revíru
    Výzkum povodňového koryta Bečvy - význam výzkumu a ochrany
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (předběžné sdělení) : předběžné sdělení
    Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (Předběžné sdělení)
    Význam říčních ostrovů pro poznání sukcese v nivní krajině na příkladu nivy řeky Oravy
    Zelené údolí
    Změny biodiverzity a rázu kulturní krajiny v průběhu 20. století na příkladu města Tišnova
    Změny geobiocénu na příkladu nivní a pánevní krajiny severní Moravy
    Ztráty a nálezy v přírodě tišnovského Podhorácka