Record details

Name
    Lang, Tomáš
Author of Article
    Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina
    Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
    Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti
    Lokalita jantaru Beradai West na ostrově Borneo
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Stratigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově Borneo
    Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
    Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách
    Zkamenělá dřeva hnědouhelných pánví