Record details

Name
    Lexa, Jaroslav
Author of Monograph
    Geological Map of Western Carpathians and Adjacent Areas 1:500 000
    SPECIALIZOVANÉ TERÉNNÍ VÝZKUMY V SAN SALVADORU (SALVADOR) Vysvětlující text ke geologické mapě v měřítku 1:50 000 a Vysvětlující text k IG rajonové mapě v měřítku 1:10 000 (Jižní část hlavního města San Salvadoru)
    Specielní studie pro Regionální geologický výzkum pro definici a predikci přírodních nebezpečí v centrální části Střední Ameriky
Author of Article
    Charakteristiky intruzívnych telies s príznakmi rudnej mineralizácie
    Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě
    Evolution of the basin and range structure around the Žiar mountain range
    Genetické typy ryolitových vulkanoklastík v okolí Žiaru nad Hronom
    Geochronology of Neogene magmatism in the Carpathian arc and intra-Carpathian area
    Geodinamičeskaja obstanovka projavlenija kajnozojskogo vulkanizma i rudogeneza Kavkaza i Karpat
    K/Ar dating of Neogene volcanic rocks in surroundings of Uherský Brod, Moravia
    Korové struktury Západních Karpat na hlubinném reflexním seizmickém profilu 2T
    Metalogenéza a štruktúrno-geologická pozícia polymetalickej mineralizácie Pukanec
    Metalogenéza spojená s intruzívnym komplexom centrálnej zóny štiavnického stratovulkánu
    Molasse basins and volcanic activity in west Carpathian Neogene : its evolution and geodynamic character
    Netypická bizmutová mineralizácia na Au-Ag žilách v Banskej Belej
    Niektoré nové poznatky z Cu-porfýrového ložiska Zlatno
    Nové pohľady na geologickú stavbu Kremnických vrchov
    Nové pohľady na stratigrafiu stredoslovenských neovulkanitov
    Nové poznatky o PIŽ mineralizácii v oblasti Rozália bane
    Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši
    Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch
    Paleovulkanická rekonštrukcia stredoslovenských vulkanitov v mierke 1:100 000
    Perspektivy Cu-porfýrových rúd v neovulkanitoch Slovenska
    Prejavy hydrotermálnej mineralizácie pri Zemplíne
    Prejavy zeolitizácie v severozápadnej časti Štiavnických vrchov
    Review of the Cenozoic evolution of the Carpathian-Pannonian region: crustal events
    Spomienka na RNDr. Františka Fialu, DrSc.
    Štruktúry a vývoj neogénnych vulkanitov Slovenska vo vzťahu k blokovej tektonike
    Štúdium magnetických a paleomagnetických vlastností premenených hornín vrtu LX-15 z oblasti Kremnických vrchov
    Tertiary development of Carpathian-Pannonian region: crustal processe
    Tertiary subduction mechanism of the Carpathian-Pannonian region
    Vulkanologické poznatky Františka Fialu o neovulkanitoch Kremnických vrchov
    Vzťah Žiarskej kotliny k Handlovskému uhoľnému ložisku