Record details

Name
    Litochleb, J.
Author of Monograph
    The find of the polymetallic mineralization near Pažejov, NW of Horažďovice
    Střední Brdy
    Tellurides from Jílové, Bohemian Massif, Czech Republic
Author of Article
    Alacranit, arsensíva a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit za železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy - Skalka
    Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného Březina u Radnic (západní Čechy)
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore discrit, Czech Republic
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu východně od Příbrami
    Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku
    Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace ve Velké u Milevska
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
    Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
    Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
    Fibrous dravite from quartz lode near Krašovice in Central Bohemia (CZ)
    Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
    Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže
    K mineralogii j. části bělčického zlatonosného revíru
    K mineralogii jílovského zlatonosného revíru
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Korund ze skapolitem bohaté vápenosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
    Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
    Mineralogická charakteristika výskytů bourbonitu na bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v okolí Štěchovic
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů
    P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně - lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku
    Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Selenidy z uranového ložiska Ustaleč (JZ Čechy)
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    Vanadové granáty
    Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov - Městský vrch
    Vybrané skarnové a sblížené metamorfogenní mineralizace
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Bánské Bystrice (střední Slovensko)
    Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou