Record details

Name
    Ložek, Vojen
Author of Monograph
    Bohemian Field Conference. Excursion Guidebook
    Chráněná území ČR (2)
    Chráněná území ČR
    Holocene Calcareous Tufa Cascades in the Bohemian Karst.International Conference on Past Global Changes. Excursion Guide
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Hunters between East and West. The Palaeolithic of Moravia
    Jeskyně
    Osídlení a změny jeskynního prostředí
    Paleolit Moravy a Slezska
    Střední Brdy
    Střední Čechy. Příroda, člověk, krajina
    Střední Čechy. Příroda, člověk, krajina
    Voda v krajině: Kniha o krajinotvorných programech
    Vstoupit do krajiny
    Water in landscape: Landscaping programmes
    Zrcadlo minulosti : česká a slovenská krajina v kvartéru
Author of Article
    "Alpy v době ledové" po stu letech
    Atlas der Mollusken der Schweiz und Liechtensteins [Recenze]
    Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
    Bílé Karpaty - nová biosférická rezervace České republiky
    Bioarcheologie, nový obor na pomezí přírodních a historických věd
    Biodiverzita a geodiverzita
    Biodiverzita, ekofenomény a geodiverzita : bohatství živé přírody je chráněno rozmanitostí terénu
    Biodiverzita, ekofenomény a geodiverzita. Bohatství živé přírody je chráněno rozmanitostí terénu
    Biogeografické členění brdské oblasti na podkladě měkkýšů
    Biogeografický význam labských pískovců
    Biogeografický význam Labských pískovců
    Biostratigrafický výzkum jeskyně Za křížem u sv. Jana pod Skalou
    Biostratigrafický výzkum jeskyně Za Křížem u Sv. Jana pod Skalou
    Biostratigrafický výzkum výplně rozsedliny na Martince
    Biostratigrafie jeskyně Podvojná pod Zadní Kopaninou
    Biota Moravského krasu
    Budování sítě opěrných profilů k vývoji krajiny v chráněných územích
    Budování sítě opěrných profilů k vývoji krajiny v chráněných územích
    Cena ministra životního prostředí 2005 : Rozhovor s V. Ložkem, znalcem přírody nejen české
    CHKO Kokořínsko ve světle výzkumu měkkýšů
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko po 30 letech
    Chráněná krajinná území ve světle své krajinné historie : Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Chráněná území ve světle své krajinné historie . Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Moravský kras a jeho přínos k poznání poledové doby
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Climate-induced changes in Holocene calcareous tufa formations, Bohemian Karst, Czech Republic
    Climatic changes during the Holocene: comparison between stable isotope, biostratigraphical and lithological climate records in freshwater calcareous tufa
    Climatic changes during the Holocene: comparison between stable isotope, biostratigraphical and lithological climate records in freshwater calcareous tufa.In: MAEG - 10 Challenges to Chemical Geology. Abstracts
    Co odhalila srpnová povodeň 2002
    Co skrývá úpatí Řípu? : Měkkýši objasňují původ podřipských sutí
    Co skrývá úpatí Řípu. Měkkýši objasňují původ podřipských sutí
    Comparative study of karst landscapes in Bohemia and Moravia
    Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Český kras, hospody a rozvoj přírodních věd
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Čtyři tisíciletí vysokoalpského salašnictví
    Dating methods and Stable isotope Climatic Record of Holocene Calcareous Tufa at Svatý jan pod Skalou, Bohemian karst (Czech Republic)
    Datování holocenních karbonátových sedimentů ze Slovänské doliny u Valči (okres Martin)
    Development of Sediments, Soils, Erosional Events, Molluscan and Vertebrate Assemblages in Connection with Human Impact in Central Europe During the Time Span 3,000-5,000 BP
    Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie
    Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie
    Dívčí Kámen z pohledu ekologie měkkýšů
    Diversity changes in mid-European molluscan fauna during t he Postglacial
    Dolní Věstonice - Biostratigraphie der Sedimente einer Hangrinne (ein Beitrag zur Polygenese der holozähnen Bodenbildungen)
    Ekologická těžba v koněpruské oblasti
    Ekologické pokusy ve střední době kamenné
    Environmental history of the Bohemian Cretaceous sandstone areas in the light of changes in molluscan fauna (Czech Republic)
    Epilitičtí plži
    Flóra - vegetace - substrát. I. Základní pojmy a vztahy
    Flóra - vegetace - substrát.II. Druhotné změny substrátů a rušivé vlivy
    Die Gastropoden Nordwestböhmens und ihre Verbreitung
    Geologie
    Geology
    Geomorfologie
    Geomorphologie
    Geomorphology
    Historie a změny klimatu [ Recenze]
    Historie výzkumu a bádání v CHKO Český kras
    Hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby na Tlustci (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení Okresním úřadě, Česká Lípa 1998)
    Hodnotná maloplošná území středních Brd
    Holocén : klidné, nebo neklidné období?
    Holocén a jeho problematika
    Holocene Climatic Record in the Calcareous Tufa Mound in Svatý Jan pod Skalou, Bohemian Karst (Czech Republic)
    Holocene Facies Development in Mid-European Uplands
    Holocene of the Bohemian Karst
    Holocene of the Bohemian Karst
    The Holocene sedimentation under sandstone rockshelters of Northern Bohemia, Czech Republik
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Hrozba klimatických změn : Co prozrazuje výzkum nejmladší geologické minulosti
    Hrozba okyselování. (Tam, kde převažují listnáče, zatím plži prospívají)
    The Humidity and Temperature Course of the Mid-European Holocene
    Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin : archiv plný pádných svědectví
    Impoverishment of recent floodplain forest mollusc fauna in the lower Ohře River (Czech Republic) as a result of prehistoric human impact
    Jihoevropský plž Monacha cartusiana v Českém krasu
    K charakteristice niv brdských toků
    K nedožitým devadesátinám dr. J.O. Martinovského
    K osudu dolního českého Labe
    K padesátému výročí zákona o ochraně přírody
    Kaňon Labe - kombinace říčního a pískovcového fenoménu
    Karbonátem tmelené holocenní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic
    Karbonátem tmelené holocénní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic. (Nálezová zpráva)
    Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů
    Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů. Máme v tomto interglaciálu to nejlepší za sebou?
    Klimatische Entwicklung in der Vorgeschichte Evidenz aus Höhlen und Abris
    Kolébky, a Magdalenian Site in the Moravian Karst
    Krajina a její diverzita v proměnách času
    Krajinné plánování
    Krajinný ráz
    Kras - klíč k nejmladší geologické minulosti
    Kras a živá příroda
    Kras nejsou jen jeskyně
    Kvartérní měkkýši z krumlovských vápenců
    Late Pleistocene and Holocene molluscan succession from Vrutice in the north Bohemian chernozem area
    Late Weichselian-Holocene sediments and soils in mid-European calcareous areas
    Late Weichselian-Holocene sediments and soils in mid-European calcareous areas
    Ledová doba z pohledu zoologa. I. Glaciální fauna a historie její výpovědi
    Ledová doba z pohledu zoologa. II. Glaciál ve světle rozboru fosilních zoocenóz
    Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal
    Lid - příroda - politika
    Loess chronology of the last Interglacial/Glacial cycle in Bohemia and Moravia, Czech Republic
    Malacostratigraphy of the tufa deposit in the Švarcava Valley
    Malacostratigraphy of the tufa deposit in the Švarcava Valley. Malakostratigrafie pěnovcového ložiska v údolí Švarcavy
    Malakofauna NPR Hrdzavá
    Malakofauna z Velké Ružínské jeskyně
    Malakologický výzkum opěrných profilů kvartérního klimatického cyklu
    Malakologický výzkum vápnitých sedimentů z období pozdního pleistocénu-holocénu
    Malakologický výzkum vápnitých sedimentů z období pozdního pleistocénu-holocénu
    Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech (25-43 Valašské Klobouky, 35-11 Veselí nad Moravou)
    Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech
    Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství (34-21 Hustopeče, 12-41 Beroun, 32-23 Český Krumlov)
    Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství
    Malakostratigrafický výzkum mladého pleistocénu a holocénu v krasu
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců Bílých Karpat (35-12 Strání)
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců Bílých Karpat
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech
    Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku (12-41 Beroun, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 24-23 Protivanov, 25-13 Přerov, 36-11 Diviaky)
    Malakostratigrafie holocenního pěnovce na Babině u Hradiště pod Vrátnom (jihozápadní Slovensko)
    Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy)
    Malakostratigrafie kvartéru koněpruské oblasti
    Malakostratigrafie kvartéru koněpruské oblasti
    Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava)
    Malakostratigrafie pěnitcového převisu V Balnom v Národním parku Nízké Tatry
    Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava)
    Malakostratigrafie vchodového valu Medvědí jeskyně ve Slovenském ráji
    Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat
    Martina Cave (Bohemian Karst) - biostratigraphy of the entrance sediments
    Měkkýši
    Měkkýši hradu Valdeka a poznámky k malakofauně Brd
    Měkkýši Mladoboleslavska
    Měkkýši Národního parku Podyjí. 1. Faunistika, faunogeneze, ochrana přírody
    Měkkýši přírodní rezervace Dománovický les
    Měkkýši přírodní rezervace Karlické údolí
    Měkkýši přírodní rezervace Velká a Malá Olšina
    Měkkýši v jeskynních sedimentech
    Měkkýši v oblasti Ledových slují
    Měkkýši z archeologických výkopů na Bacíně
    Mezolit z perspektivy regionu : nové výzkumy v Polomených horách
    MIROSLAV NEVRLÝ:Nejkrásnější sbírka... [Recenze ]
    Mollusc succession of a prehistoric settlement area during the Holocene: A case study of the České středohoří Mountains (Czech Republic)
    Mollusca Slovenska [Recenze]
    Molluscan and Vertebrate Successions from the Velká Ružínská Cave (East Slovakia)
    Molluscan fauna from the loess series of Bohemia and Moravia
    Molluscs of the Krkonoše Mts. (Czech Republic)
    Monitoring
    Monitoring Doupov - podle výpovědi měkkýšů
    Na cestě od modelu k realitě : není nad věcné doklady
    Na okraj červené knihy našich měkkýšů
    Nádrže pod Pálavou z ptačí perspektivy
    Nález mezolitu a sled malakofauny v Průchodnicích
    Nálezy měkkýšů a drobných obratlovců z jeskyně Ve Stráni (Č.1504) v Kodě
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Národní park Podyjí ve světle vývoje v postglaciálu
    Naše malakozoologie ve světle vzpomínek. 1
    Naše malakozoologie ve světle vzpomínek 2. Naše malakozoologie za 1. republiky
    Naše malakozoologie ve světle vzpomínek 3
    Naše malakozoologie ve světle vzpomínek 4
    Naše nivy v proměnách času. I. Vznik a vývoj dnešních niv
    Naše nivy v proměnách času. II. Osud niv v dnešní době
    Návrh na vytvoření přírodního parku Budeč
    Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Nový nález pěnovců v oblasti Ještědu
    Nový přístup k vývoji poledové doby ve střední Evropě (I)
    Nový přístup k vývoji poledové doby ve střední Evropě (II)
    O krajině nekonvenčně a nápaditě
    O přirozené vegetaci Křivoklátska
    O přirozené vegetaci Křivoklátska [Recenze]
    Obnova původní struktury ekosystémů v chráněných územích
    Occurrence of Lucilla scintilla (R.T. Lowe, 1852) and Lucilla singleyana (Pilsbry, 1890) in the Czech and Slovak Republics - with remarks how to distinguish these two non-native minute snails
    Ochlupka rezavá (Pseudotrichia rubiginosa)
    Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1
    Okolí Budče v nejmladší geologické minulosti
    On the contribution of palaeomalacology to the stratigraphical placement of pleistocene travertine sties in Central Europe
    Osídlení a změny jeskynního prostředí
    Osídlení českých zemí
    Palaeoecology of Quaternary Mollusca
    Pálava
    The Pekárna Cave : magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst
    Pekárna Cave. Magdalenian stratigraphy, environment and termination of the loess formation in Moravian Karst
    Pěnovcové ložisko u Račic na Křivoklátsku (12-32 Zdice)
    Pěnovcové ložisko u Račic na Křivoklátsku
    Pískovcový ekofenomén Českého ráje
    Plži
    Po klimatickém optimu - mladý holocén : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9
    Po stopách vývoje přírody Českého krasu
    Polomené hory nejsou jen pískovce
    Polomené hory nejsou jen pískovce
    Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3
    Postglaciální klimatické optimum : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7
    Postglaciální souvrství v převisu na západním svahu Kobyly u Koněprus
    Poutě Šumavou
    Povodně a život nivy
    Pozůstatky fauny v archeologických výkopech a jejich výpověď. Část 1 - Základní údaje a měkkýši
    Profil krasovými svahovinami u obce Ploski (Bulharsko)
    Prostředí posledního glaciálu v Západních Karpatech ve světle fosilní malakofauny
    Průzkum říčních teras v okolí Tětína a otázka prvního říčn ího paradoxu
    Předmostí 2, excavations 1989-1992
    Předmostí after 110 Years
    Přehled nových výzkumů v kvartéru biosférické rezervace Slovenský kras
    Příbuzenské vztahy mezi našimi vodními plži s miskovitou ulitou = Poznámka k vývojovým vztahům našich přílipkovitých plžů
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Přínos paleozoologie k poznání vývoje krajiny
    Příroda čtvrtohor
    Příroda už v minulosti prováděla ekologické pokusy : věda pro příští desetiletí
    Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí
    Přírodní parky Mladoboleslavska
    Přírodní poměry na jižním svahu Zlatého Koně během holocénu
    Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu
    Přírodní prostředí a vznik velkoměst
    Přírodovědci na cílové ploše
    Přírodovědci na cílové ploše. Je třeba chránit přírodu vojenských výcvikových prostorů
    Přirozené změny podnebí : život se přizpůsoboval i drastickým výkyvům klimatu
    Přirozené změny podnebí
    Půda - obraz působení člověka
    Půdy Brd a měkkýši
    [Recenze]
    Refugia, migrace a brány. I. : ohlédnutí za starými problémy
    Refugia, migrace a brány. II. : ve světle dnešních poznatků
    Rekonstrukce krajiny
    Role pískovcových oblastí v české krajině
    Rozhovory o ekológii a ochraně prírody [Recenze]
    Řasnatka žebernatá a degradace pískovcových oblastí
    Říční fenomén ve Svatojánských proudech
    Síť opěrných profilů k vývoji krajiny Českého krasu
    The Skalka travertine mound at Horka-Ondrej near Poprad (Slovakia)
    Slávička se vrací do Čech
    Slope deposition in karst environments of Central Europe
    Slovenský kras ve světle kvartérní geologie
    Souborné hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení OkÚ Česká Lípa
    Sportovní příručka, nebo nový pohled na přírodu?
    Sprašová sedimentace v západní části NO Podyjí
    Sprašová sedimentace v západní části NP Podyjí
    Srstnatka huňatá (Trichia villosula)
    Staropleistocenní brekcie z oříšků břestovce z krasových výplní ve Vitošově
    Stratigrafia a kvartérna fauna jaskyne Peskö v Rimavskej kotline
    Stratigrafie a měkkýši výplně jeskyňky na Hrádku u Sásové
    Stratigrafie výplně suchého tetínského údolí v Českém krasu (12-41 Beroun)
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. I. Vstupní úvaha
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II. Doklady z minulosti a jejich výpověď
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III. Historie lesa a bezlesí v kvartéru
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV. Vývoj v poledové době
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V. Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. VI. Osudy bezlesí v dnešní době
    Středopleistocenní fauna u Kuchaříku v Českém krasu
    Svahoviny posledního glaciálu u Hosťovců a jejich paleoklimatická výpověď
    Šumava a Blanský les - srovnání na základě malakofauny
    Tajemství přírody
    Termofytikum-mezofytikum-oreofytikum a měkkýši
    Ústup zalednění : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4
    Úvaha o krajině
    Vědec, technik, učitel. (K devadesátinám akademika Quida Záruby)
    Vegetace a flóra Prahy v minulosti a současnosti
    Veľká Fatra - kraj pěnitcových převisů
    Vetřelci o jedné noze : expanze plžů
    Vojen Ložek o sobě
    Volba péče o chráněná území
    Vřetenatka česká (Alinda biplicata bohemica)
    Vřetenovka zaměněná (Cochlodina communata)
    Vymírání velkých savců na sklonku pleistocénu
    Vymírání velkých savců na sklonku pleistocénu
    Vývoj přírody
    Vývoj přírody Mladoboleslavska ve čtvrtohorách
    Vývoj přírody Moravského krasu v nejmladší geologické minulosti
    Vývoj současných ekosystémů : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody 2
    Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu (02-34 Bílina, 02-42 Č. Lípa, 02-44 Dubá, 12-22 Mělník, 12-41 Beroun, 34-22 Vranov, 32-23 Č. Krumlov)
    Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu
    Výzkum kvartérní malakofauny v horských oblastech Čech (04-33 Náchod, 32-23 Český Krumlov)
    Výzkum kvartérní malakofauny v horských oblastech Čech
    Výzkum kvartérních měkkýšů v krasových územích (12-41 Beroun, 37-41 Moldava)
    Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí
    Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 1
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 2
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 3
    Význam přírodních hodnot Mladoboleslavska
    Výzva ochraně přírody
    Vzpomínka na Sylvestra Máchu
    Z červené knihy měkkýšů - kružík severní a rybniční hospodářství
    Z minulosti českých řek. Jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá
    Zemědělská kolonizace a její dopad : ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 8
    Změny biocenóz Milovické pahorkatiny podle výpovědi měkkýšů
    Živý svět v ohrožení a naše odpovědnost [Recenze ]
Editor of Monograph
    Chráněná území středních Čech a Prahy
    Měkkýši Moravského krasu
    Praha
Other author
Article
   Kvantita neznamená kvalitu
   Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes