Record details

Name
    Méres, Štefan
Author of Article
    Albite-microcline orthogneisses of the6Tríbeč Mts. (Western Carpathians)
    Alpine metamorphic recrystallization of the pre-Carboniferous metapelites of the Kohút crystalline complex (the Western Carpathians)
    Exotic detrial pyrope-almandine garnets in the Jurrassic sediments of the Pieniny Klippen Belt and Tatric Zone: where did they come from?
    Geochemické vysvetlivky ku geologickým mapám; návrh metodiky vypracovania
    Granáty pararúl centrálnej zóny Západných Karpát
    Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča
    Kumulátové štruktúry v acidných vulkanitoch paleozoika gemerika
    Metamorfný vývoj rul Suchého, Malej Magury a Malej Fatry
    Petrológia granaticko-klinopyroxenických metabazitov Malej Fatry
    Poznámky k protolitu a metamorfóze svorov kohútského kryštalinika
    Protolite Reconstruction of some Pre-Carboniferous Metasediments: The Western Carpathians
    REE, U, Th and K geochemistry of the mica schists (the Kohút crystalline complex, the Western Carpathians)
    Relikty vysokostupňových metamorfitov v tatroveporickom kryštaliniku Západných Karpát
    Riftogenic Volcanism in the Western Carpathian Geological History: a Review
    Význam granátov pre riešenie genézy metamorfovaných hornín