Record details

Name
    Müllerová, Hana
Author of Monograph
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty-využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce,vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná zpráva
    Interaktivní geologická mapa Králického Sněžníku a Orlických hor s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
    Interaktivní geologická mapa Moravskoslezských Beskyd s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
    Interaktivní geologická mapa povodí Svratky s body odběrů a výsledky chemických analýz vzorků a měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
    Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů a kovových prvků v povrchové vrstvě hornin oblasti Králický Sněžník-Orlické hory
    Výzkum migrace anorganických polutantů v horninovém prostředí a geochemie jejich interakcí
Author of Article
    Adsorption of copper and cadmium from aqueous solution by various types of sediments under static and dynamic conditions
    Adsorption of copper and cadmium from aqueous solution by various types of sediments under static and dynamic conditions
    Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky)
    Distribuce 137 Cs a přirozených radionuklidů v oblastiOrlických hor,Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
    Distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku (pohoří Hrubý Jeseník, Česká republika)
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs
    Kontaminace sedimentů a eutrofizace ve vodní nádrži Brno
    Látková bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v povodí Svratky
    Meaning and validity of the sequential extraction procedure (SEA) for evaluation of heavy metals (HMs) mobility
    Ordovician metagranites and migmatites of the Svratka and Orlice-Sněžník units, northeastern Bohemian Massif
    The Origin of Beryllium Anomaly in the Region of Králický Sněžník(Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
    Sorpce Cu, Cr, Cd a Zn na izolované přírodní sorbenty a jejich směsi
    Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
    Vliv zrnitosti horninového prostředí na sorpci Cu a Cd
    Vyhodnocení analýz hornin a půd v oblasti malých povodí nad přehradou Vír na Svratce
    Výzkum sedimentů přehrad, nádrží a jezer-zhodnocení rizik a návrhy opatření
    Zákonitosti distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku