Record details

Name
    Maťo, Ľuboslav
Author of Article
    Ag-Bi a Se-galenity v epitermálnych Au-Ag žilách v severnej časti kremnického rudného poĺa
    Alterácia hornín v okolí žily Schrämen a Hlavnej žily v ložisku Kremnica-Šturec
    The Contribution to Metallogeny of Central Slovakia Neovolcanites
    Mineralogicko-geochemická charakteristika drahokovovej mineralizácie na 1.žilnom systéme v kremnickom rudnom rajóně
    Niekoľko poznatkov z mineralogicko-geochemického a paragenetického skúmania na žile Schrämen a Hlavná na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej)
    Nová minerálna asociácia v kremnickom rudnom poli
    Obsah telúru v mineralizovaných štruktúrach 1.žilného systému v Kremnickom rudnom poli
    Poznatky z technologického spracovania drahokových surovín z Kremnice
    The Question of Metasomatite Analyse in Neovolcanites of Slovakia
    Súčasný stav poznania charakteru mineralizácie a alterácie žíl 1.žilného systému v kremnickom rudnom poli
    Termoelektrické napätie a mikrotvrdosť pyritu a markazitu z ložiska Kremnica-Sturec
    Vivianit v K-metasomaticky alternovanom pyroxenickom andezite na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej)
    Výskyt Te minerálov v kremnickom rudnom rajóne