Record details

Name
    Malata, Tomasz
Author of Article
    Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych
    Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
    Geochronology of the crystalline basement of the Western Outer Carpathians' source areas - constraints from K/Ar dating of mica and Th-U-Pb chemical dating of monazite from the crystalline 'exotic' pebbles
    Geodynamic Evolution Stages in the Outer Carpathians
    Late Jurassic to Early Miocene tectonic evolution and palaeogeography of the Western Outer Carpathians