Record details

Name
    Melichar, Rostislav, 1961-
Author of Article
    3D tectonics of the Prague synform (Barrandian, Central Bohemia): new preliminary results
    Analýza paleonapjatosti heterogenního souboru zlomů
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    The black box of the stress analysis based on calcite twinning
    Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
    Do you separate sets of reactivated faults manually?
    Dual Variscan thrusting in the Brno Massif (eastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Emplacement mechanisms of the thrust sheets in the Barrandian (Bohemian Massif)
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku : případová studie : Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Hydrothermal veins linked with the Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien, Czech Republic): resolving fluid-wall rock interaction
    Jurská vápencová bradla karpatského flyše: tektonické šupiny nebo olistolity?
    Kinematika tektonických pohybů v severozápadním křídle pražské synformy (Barrandien)
    Limits of numerical paleostress analysis
    Magnetic fabric of the Cerinek stock (Moldanubian Plutonic Complex)
    Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Moravskoslezské paleozoikum - variský akreční klín
    Mystérium pražského zlomu (Barrandien)
    Mystery of the Prague Fault
    Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD)
    Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy
    Násunová tektonika v jižní části Moravského krasu
    Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
    The new structural model of the Pavlov Hills (Western Carpathians, Czech Republic)
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    Pore space geometry of the rock under investigation by ultrasonic pulse transmission
    A ramp-and-flat geometry of thrust faults in the Pavlov Hills, Western Carpathians, Czech Republic
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Seismic velocities of rocks: numerical comparison of calculated data with experiment
    Small-scale fault-propagation fold in the hanging wall of the Tachlovice Fault
    Structure on unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
    The Tachlovice Fault - a well documented thrust in the Barrandian
    Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v Barrandienu
    Tectonics of the Prague synform: a hundred years of scientific discussion
    Tectonometamorphic evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE Bohemian Massif) : evidence for wrench-dominated tranpression [transpression] along the NE margin of the Variscan orogenic root
    Úvahy nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě