Record details

Name
    Morávek, Rostislav
Author of Monograph
    Excursion Guide B3CZ, A3CZ The Most Interesting Karstological Phenomena of Moravia
Author of Article
    Geochemie sintrů z krasových zón těžebního segmentu mezi IV-III etáží lomu vápenky Vitošov a její vztahy k vápencům vitošovského ložiska (14-43 Mohelnice)
    Geologická charakteristika kamenolomu v Horním Žlebu u Šternberka
    K otázkám hornické a speleologické součinnosti na těžených vápencových lokalitách
    K současnému stavu a prozkoumanosti Javoříčského a Mladečského krasu
    K současným formám sběratelství minerálů
    K znovuotevření těžby pískovce u Starého Maletína
    Kalcitové pizolity z krasových dutin vápencového ložiska Vitošov
    Korálová jeskyně č. 2 ve vitošovském vápencovém lomu - nálezová zpráva
    Ludlowian Chitinozoa from the locality "Na Požárech" (Silurian, Prague Basin, Barrandian area, Czech Republic)
    Nálezová zpráva z výzkumu jižní části zábřežského krystalinika s.s. v roce 1995 (14-43, Mohelnice)
    Nová lokalita zimoviště letounů v jeskyni vitošovského krasu
    Nové objevy v krasovém území Na Pomezí
    Objev puklinové jeskyně ve vápencovém lomu Vitošov
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Prokřemenělá dřeva Mongolska
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2006
    Souběh těžební činnosti a záchranné dokumentace ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska va Vitošově za období let 2001-2005 : 14-43 Mohelnice
    Spolupráce Přírodovědného ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci a občanského sdružení Natura Opava
    Zpráva o geologicko-petrografických výzkumech v jižní části zábřežského krystalinika (14-43, Mohelnice)
    Zpráva o karsologickém výzkumu a dokumentaci významných speleologických objektů na lokalitě Vitošov v letech 2000-2005
    Zpráva o průběhu, výsledcích výzkumu a záchranné dokumentaci ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o., v letech 1998-1999