Record details

Name
    Némethy, Peter
Author of Article
    Problémy ochrany podzemnej vody povodia hornej Torysy
    Riadené využívanie akumulácií podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch
    Zmeny chemického zloženia povrchovej vody pri infiltrácii