Record details

Name
    Nouza, Richard
Author of Article
    Ag-Pb-Zn mineralizace blanické brázdy
    Interpretace báňsko-historických údajů v ložiskové geologii na příkladu Rudolfovského rudního revíru
    Kritická analýza životnosti zásob nerostných surovin v dobývacích prostorech a v plánech otvírky, přípravy a dobývání
    Ložiskově geologické poměry a stav starých hornických prací v rudním revíru Ratibořské hory - Stará Vožice
    Nerostné surovinové zdroje ČR a jejich racionální využívání
    Postavení ložisek nevyhrazených nerostů v surovinovém potenciálu České republiky
    Proč rostou ceny nerostných surovin a co z toho plyne pro budoucí surovinové strategie?
    Prognózní ocenění polymetalické mineralizace blanické brázdy
    Prognózy Ag-Pb-Zn mineralizace v blanické brázdě (13-33 Benešov, 23-11 Vlašim, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Raw materials policy in the sphere of mineral raw materials and their resources.
    Slovo úvodem : úvodní přednáška na sympoziu Hornická Příbram ve vědě a technice, 16.10.1995
    Současný vývoj Státní energetické koncepce
    Státní surovinová politika
    Surovinová politika a proces posouzení jejích vlivů na životní prostředí
    Surovinová politika a využívání nerostného bohatství
    Surovinový potenciál jednotlivých krajů podle druhů surovin
    Východiska a cíle pro formulování surovinové politiky státu v oblasti nerostných surovin
    Výsledky Programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin