Record details

Name
    Nováček, Jiří
Author of Article
    Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob
    Aplikace výsledků stanovení upravitelnosti hnědých uhlí metodou analýzy mikrovzorků na provozní podmínky
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    Kvantifikace působení některých faktorů v úseku těžba-úprava na výsledky rozdružování hnědého uhlí
    Možnosti transformace diagramu upravitelnosti v HR-zobrazení z analýzy mikrovzorků na zrnitost těžené suroviny
    Některé poznatky o změnách vlhkosti hnědých uhlí v úseku těžba-úprava a jejich možném vlivu na výsledky rozdružování
    Optimalizace regeneračního okruhu v úpravně Komořany
    Posouzení vlivu mocnosti stropu a výtěžnosti komory na složení zbytkových zásob v hnědouhelné sloji
    Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku
    Poznatky o změnách uhelné hmoty a jejího prostorového rozložení ve hnědouhelné sloji v důsledku hlubinné těžby
    Statistická analýza popelnatostí frakcí plavicích rozborů černého uhlí
    Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
    Vliv přesností informací o hodnotách obsahu popela v uhlí získaných pomocí aproximativních regresních funkcí z hodnot zdánlivé hustoty na průběh diagramů upravitelnosti
    Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob
    Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby
    Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí
    Zvláštnosti diagramů upravitelnosti hnědých uhlí typu oxihumolitů