Record details

Name
    Novák, František
Author of Article
    Albinizovaný apofylit z Libodřic na Kolínsku
    Alofán, grosulár a ilmenit z Křižanovic v Železných horách
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
    Authigenic smythite and pyrrhotite in the upper part of the Sokolov Formation (the Sokolov Basin, Czechoslovakia)
    Autigenní xenotim z Černovic u Chomutova v Krušných horách
    Autunit a metaautunit z Veselíčka u Nového Města na Moravě
    Baryem bohatý crandallit z dolu Nástup Tušimice (severočeská hnědouhelná pánev)
    Baryt z Trnčí u Švihova v západních Čechách
    Bibliografie RNDr. Milana Fengla
    Bornit-chalkozínová mineralizace na fluoritovém ložisku Moldava v Krušných horách
    Bournonit a uranofán z Bukova u Bystřice nad Pernštejnem (uranové ložisko Rožná)
    Chemické složení crandallitu, goyazitu a waylanditu z Krásna u Horního Slavkova
    Classification and nomeclature of alunite-jarosite and related mineral groups
    Crandallite, gorceixite, goyazite and kemmlitzite from pyrope-gravels of the České středohoří Mts.
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    Drahé kameny Jizerské louky a jejich původ
    Druhotné minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách
    Fe-Al sulfáty z Mirošova u Nového Města na Moravě
    Fe-sulfáty z magnezitového ložiska Bankov u Košic
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Florencit-(Ce) ze Suché Rudné v Jeseníkách
    Fosfuranylit ze Strhař u Tišnova
    Gorceixite from the Volcanogenic Formation in the Družba strip mine in the Sokolov Basin (North-West Bohemia)
    Greigit v sedimentech mostecké pánve
    Greigit z cyprisového souvrství na dole Družba v sokolovské pánvi
    Guerinit a farmakolit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Historická naleziště českého granátu na Kolínsku
    In memoriam ing. Jiřímu Vtělenskému
    In memoriam RNDr. Vladimíra Hoffmana
    Jubileum RNDr. Václava Zýky, DrSc., ředitele Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře
    K chemismu některých sulfidů z ložiska Běstvina
    K historii mineralogických výzkumů těžených fluoritových ložisek (Česká republika)
    K šedesátinám RNDr. Vladimíra Hoffmana
    Kaňkit a pitticit z odvalu štoly sv. Antonína Paduánského u Kutné Hory
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Klinoptilolit-Ca ze Šonova u Broumova (sv. Čechy)
    Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína : 03-43 Jičín
    Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína
    Klinozoisit z Chrtníků u Choltic, sz. od Heřmanova Městce
    Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko)
    Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru
    Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru
    Kutnohorské minerály alpských žil
    Liebigit z uranového ložiska Škrdlovice u Žďáru nad Sázavou
    Linarit a brochantit z lokality Bleigrund u Kraslic
    Locality No.4: Přibyslavice near Čáslav, leucocratic peraluminious granites and pegmatites with tourmaline, garnet and primary phosphates
    Löllingit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Magnetism self reversals of remanence and mineralogy of smythite
    Manganatý ilmenit v pyropových štercích Českého středohoří
    Mineralogie uranového zrudnění z lokality Dlažov u Klatov (Česká republika)
    Mineralogy and geochemistry od submarine massive sulphides from the East Pacific Rise area
    Minerals of spinel group from pyrope-bearing gravels of the České středohoří Mountains, Czech Republic
    Minerály alpské parageneze z rudních žil štoly sv. Antonína Paduánského a kamenolomu před Vrbovým mlýnem v Kutné Hoře
    Minerály série goyazit-svanbergit a kemmlitzit na pyropovém ložisku Vestřev u Hostinného
    Minerály skupiny crandallitu a kemmlitzitu ze svrchně karbonských sedimentů od Bělé a Libštátu v Podkrkonoší
    Minoritní prvky v sulfidech a chemické složení tetraedritu z baryt-fluoritového ložiska Harrachov
    Nové nálezy minerálů crandallitové skupiny na Sn-W ložisku Krásno u Horního Slavkova
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové sekundární nerosty na fluorit-barytovém ložisku Harrachov
    Origin and relationships of bismuth secondary minerals at the Moldava deposit in the Krušné hory Mts.
    Parascorodite, FeAsO4.2H2O - a new mineral from Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic
    Philipsbornite from the Sn-W deposit Cínovec in the Krušné Hory Mts. (Czechoslovakia)
    Produkty přeměny apofylitu z Libodřic, 15 km sz. od Kutné Hory
    Příspěvek k minerálnímu složení erlanů a rul v kutnohorském revíru
    Pyrargyrit z fluoritového ložiska Běstvina v Železných horách
    Recentní sekundární minerály staročeského pásma v kutnohorském rudním revíru
    RNDr. Milan Kvaček, Csc., oslavil šedesáté narozeniny
    RNDr. Milan Kvaček, CSc. zemřel
    RNDr. Miroslav Gabriel (*1932, +2001)
    RNDr. Zdeněk Trdlička, CSc., oslavil šedesáté narozeniny
    Roquesite from the Sn-W deposit of Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czechoslovakia)
    Saponit z Těchlovic u Děčína
    Sb-mineralizace v severní části kutnohorského rudního revíru
    Sekundární mineralizace uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok)
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Sfalerit a wurtzit a jejich výskyt ve struskách od Vrbového mlýna u Kutné Hory
    Sfalerit z Jiřetína pod Jedlovou
    Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Stříbrná mineralizace těžených fluoritových ložisek
    Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Těžké minerály aluviálních náplavů Sedlovského potoka na Kolínsku (13-32 Kolín)
    Todorokit z grafitového ložiska Lazec, sz. od Českého Krumlova
    Transformace dusíku v půdě přirozeného horského smrkového lesa na Trojmezné hoře (Šumava)
    Úloha odboru ochrany horninového prostředí MŽP při stabilizování sesuvů jako přímých katastrofálních povodní v červenci 1997
    Varlamoffit z Vernéřova u Aše : (11-11 Aš)
    Výskyt nerostů alunit-crandallitové skupiny v liteňském souvrství Barrandienu
    Vyskytla se "pětiprvková" (Ag-Bi-Co-Ni-As) formace v rudním poli Rožná-Olší?
    Výskyty zlata, jeho odrůd a minerálů v ČSSR
    Vzpomínka na Ing. Karla Rezka
    Vzpomínka na RNDr. Milana Fengla
    Witherit, harmotom a baryt z uranového ložiska Rožná
    Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Zajímavý nález albinizovaného apofylitu z Libodřic na Kolínsku
    Zlato a doprovodné minerály v aluviu Čáslavky u Podmok, západně od Golčova Jeníkova
    Zlato, jeho odrůdy a nerosty
    Zlato v cenomanských sedimentech severočeské křídy
    Železnatý dravit z Turkaňského pásma v severní části Kutnohorského rudního obvodu