Record details

Name
    Novák, Jaroslav
Author of Monograph
    Aktualizace regionání surovinové politiky Libereckého kraje
    Komplexní aktualizace vlivů hlubinné těžby na povrch - klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě nerostných surovin ve zkoumaném území sokolovsko ? karlovarské aglomerace. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí
    Zdraví a přírodní podmínky (medicína a geologie)
Author of Article
    Axinit a klinozoisit z Hlinného u Tachova
    Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
    Nové poznatky o uranové mineralizaci v jz. části Českého masívu
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    Problémy při stanovení chráněných ložiskových území
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin České republiky (doba řešení 1993-2001)
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin ČR
    Scheelitová mineralizace v plášti horského masívu
    Význam, rozmanitost a ochrana nerostných zdrojů v krajině ČR